Collegevergadering 4 april 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

 

D/23/092781 | Afhandeling Motie - Woerdenpas

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afhandeling van de Motie 'Woerdenpas' en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095241 | RIB - spoorboekje herijking armoedebeleid

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afhandeling van de toezegging om de raad te informeren over het 'Spoorboekje herijking minimabeleid' en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095162 | Beantwoording Artikel 42 vragen Progressief Woerden "plannen Woerden Energie over grootschalige energieopwek"

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de plannen van Woerden Energie voor grootschalige energieopwek en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093722 | Vaststellen wijzigingsplan 's-Gravensloot 23 en verlenen omgevingsvergunning

Advies

1. instemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen;
2. het wijzigingsplan 's-Gravensloot 23, Kamerik met planidentificatieNL.IMRO.0632.wpGravensloot23-va01, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen, vaststellen;
3. de omgevingsvergunning OLO6675183 te verlenen, waarbij wordt afgeweken van het welstandsadvies, gezien de noodzaak tot uitbreiding van de stal conform aanvraag.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/092264 | Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Woerden (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)

Advies

De gemeenteraad van Woerden voor te stellen:
1. De zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)'. 
3. De staat van wijzigingen Bestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)' vast te stellen.
4. Het bestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)' met planidentificatie NL.IMRO.0632.bpstalwindpdv-bVA1 gewijzigd vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094402 | Vaststellen wijzigingsplan Meije 203-205

Advies

1. Besluit om het wijzigingsplan Meije 203-205 met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.wpMeije203en205.va01 ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

akkoord.

 

D/23/094519 | Reactie Ferm Werk op zienswijzen kaderbrief 2024

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot de schriftelijke reactie van Ferm Werk op de zienswijzen kaderbrief 2024.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095167 | Startnotitie Uitvoeringsagenda Erfgoed Woerden

Advies

1. Stem in met de Startnotitie Uitvoeringsagenda Erfgoed Woerden 2023-2026;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Uitvoeringsagenda Erfgoed Woerden 2023-2026 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094505 | Aanpak verlaging schuldquote

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de aanpak verlaging schuldquote en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.