Collegevergadering 31 oktober 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort en Iris Jansen

 

D/23/122757 | Raadsinformatiebrief Windenergie Reijerscop-uitspraak Raad van State over de mogelijkheden voor bewoners om te participeren en te procederen

Advies

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'uitspraak Raad van State over de mogelijkheden voor bewoners om te participeren en te procederen' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/119233 | Barwoutswaarder 59

Advies 

1.    Besluit, ingevolge artikel 7.17, derde lid, juncto artikel 7.16 van de Wet milieubeheer dat op basis van de ontvangen aanmeldingsnotitie m.e.r. met registratiekenmerk D/23/121505, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2.    Stem in met het ontwerpwijzigingsplan "Barwoutswaarder 59" met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPBarwoutswaard59-wOW1, bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en bijlagen; 
3.    Besluit het ontwerpwijzigingsplan "Barwoutswaarder 59" met verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, samen met de ontwerp-omgevingsvergunning (OLO 7073795) en het besluit dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt ter inzage te leggen; 
4.    Besluit de coördinatieregeling op grond van de ‘Coördinatieverordening Woerden 2012’ toe te passen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/123477 | Raadsinformatiebrief uitvoeren van de motie Extra bouwkosten R. de Jager, bespaar waar mogelijk van 6 juli 2023.

Advies 

Stel bijgevoegde raadsinformatiebrief Uitvoeren van de motie Extra bouwkosten R. de Jager, bespaar waar mogelijk vast en bied die aan de raad aan.

Besluit

Akkoord

 

D/23/123170 | Evenementenkalender 2024 en Top 10 en Top 2’s evenementen 2024

Advies 

1. Stel de evenementenkalender 2024 vast. 
2. Stel de Top 10 evenementen Woerden 2024 vast. 
3. Stel de Top 2 evenementen 2024 van Harmelen, de Top 2 evenementen 2024 van Kamerik en de Top 2 evenementen 2024 van Zegveld vast.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121249 | Raadsinformatiebrief jeugdbescherming en afwijkende bedragen

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'jeugdbescherming en afwijkende bedragen begroting' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123576 | Raadsinformatiebrief Windenergie Reijerscop - Participatie gebiedsproces

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'Windenergie Reijerscop - Participatie gebiedsproces' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/123392 | Stand van zaken Noodfonds Energiearmoede oktober

Advies 

1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het Noodfonds Energiearmoede en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121764 | Voorraadlijst ruimtelijke initiatieven met beoordeling op criteria

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voorraadlijst initiatieven met prioritering en met beoordeling op de criteria en stuur deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/119897 | Eindverantwoording Stichting Woerden 650 jaar ikv Woerden 650 jaar stadsrechten

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de eindverantwoording van de Stichting Woerden 650 over het jubileumjaar "Woerden 650 jaar stadsrechten" en stuur deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121716 | Proefafsluiting Oostsingel

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de proefafsluiting van de Oostsingel en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121559 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Verkeerseiland op de Utrechtsestraatweg in Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden & Democratie over het verkeerseiland op de Utrechtsestraatweg in Woerden en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123524 | VOP Polanerbaan

Advies 

Stem in met de inhoud van raadsinformatiebrief over de voetgangersoversteek Polanerbaan en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/122990 | Eerlijk loon voor de SW

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde brief met als titel 'Eerlijk loon voor de SW' naar aanleiding van de motie 'eerlijk loon voor de SW' en verzend deze naar de VNG. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123563 | Raadsinformatiebrief Windenergie Reijerscop - ontwerp nieuwe landelijke milieunormen 20231024

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'Nieuwe landelijke normen voor windturbines' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123191 | Zienswijze afstemmingsverordening Ferm Werk

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/123161) voor om: 

1. Kennis te nemen van het voorstel wijziging afstemmingsverordening (D/23/123185) van Ferm Werk. 
2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk D/23/123167 op de hoogte te stellen.

Besluit

Akkoord