Collegevergadering 31 januari 2023

Aanwezigen: Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Wim Gort (loco gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist.

Afwezig: Victor Molkenboer

 

D/23/087005 | Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2024

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/086846) en de kaderbrief Ferm Werk 2024 (D/23/086844)
2. De zienswijze met kenmerk D/23/086920 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
a. Voorstel om reeds in 2023 te investeren in de bedrijfsvoering van Ferm Werk en dit in 2023 te verwerken in een begrotingswijziging met als beoogd resultaat
 SMART hulpvraag, doel en in te zetten middelen;
 specificatie van de uitvoeringskosten in concreet te leveren diensten en bijbehorende kosten;
 inzicht in de uitvoeringskosten en mogelijke investeringen dan wel bezuinigingen;
 inzicht in kosten en baten en mogelijke inzet van maatschappelijke partners.
b. Aandacht voor monitoring op de genoemde beleidsthema's door de inzet van werkgroepen en vermelding van resultaten in de kwartaalrapportages
3. Het bedrag van € 96.044,-- voor versterking en modernisering van de bedrijfsvoering van Ferm Werk in de voorjaarsrapportage 2023 van de gemeente Woerden op te nemen.
4. De zienswijze middels bijgevoegde brief (D/23/086920) te sturen aan het bestuur van Ferm Werk.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/087517 | Vaststellen Bestemmingsplan “Geestdorp 10"

Advies

1. In te stemmen met de 'Zienswijzenrapportage bestemmingsplan Geestdorp 10 Woerden' overeenkomstig documentnummer D/23/087529;
2. In te stemmen met de Staat van wijzigingen met documentnummer D/23/087531;
3. Het bestemmingsplan 'Geestdorp 10 Woerden' met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.bpgeestdorp10-bVA1, voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad conform het bijgevoegde raadsvoorstel met documentnummer D/23/087520.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086526 | Woerdens Programma Onderwijs NPO, 2023 - 2025.

Advies

1. Besluit het plan Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025 vast te stellen;
2. Besluit voor de uitvoering van het plan de restant doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs van totaal € 993.915,- beschikbaar te stellen;
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025, de afwikkeling van motie M-047 'Toekomst na corona' en verzend deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/087597 | Reactie college op advies PRW

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde brief, houdende de reactie van het college op het advies van de Participatieraad Woerden, omtrent aanpassing van de aanvraagprocedure van de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg, en stuur deze naar de Participatieraad Woerden.
2. Stuur zowel het advies van de Participatieraad Woerden als de brief van het college aan de Participatieraad Woerden naar de raad in aanvulling op het raadsvoorstel D/22/084243 over de aanpassing van de aanvraagprocedure Tegemoetkoming Meerkosten Zorg.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086159 | Oversteek Polanerbaan

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie D66 inzake 'Oversteek Polanerbaan' en verzend deze aan de gemeenteraad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/085969 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Waterafvoer nieuwe Beneluxlaan Woerden

Advies

1. Stem in met bijgevoegde beantwoording van 'Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden & Democratie inzake Waterafvoer nieuwe Beneluxlaan Woerden' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.