Collegevergadering 30 mei 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Jacques Rozendaal, Mariëtte Pennarts en Wim Gort

Afwezig: Arjan Noorthoek

 

D/23/094156 | Laadvisie gemeente Woerden

Advies

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. De Visie “Laadinfrastructuur – Deel I: personenauto’s” vast te stellen; 
2. Voor de uitvoering van de laadvisie scenario 1 te kiezen, conform bijlage D/23/106516; 
3. Hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen, bestaande uit:
• Een eenmalig budget in 2023 van € 211.000 voor de inrichting van laadplaatsen en extra personele capaciteit, wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2023;
• Een structureel budget vanaf 2024 van € 196.000 voor de inrichting van laadplaatsen op te nemen in de Kadernota 2024;
• Een structureel budget vanaf 2024 van € 35.000 voor extra personele capaciteit op te nemen in de Kadernota 2024;
• Een structureel budget vanaf 2024 oplopend van € 11.000 in 2024 tot € 32.000 in 2030 voor beheer en onderhoud van de laadplekken op te nemen in de Kadernota 2024.
4. De uitvoering van de overige onderdelen uit de laadvisie af te wegen in de behandeling van de Kadernota 2024; 
5. Indien in de Kadernota 2024 besloten wordt voldoende middelen voor de laadvisie ter beschikking te stellen, voor de uitvoering van scenario 3 te kiezen (conform bijlage D/23/106516); 
6. Hiervoor aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen (extra budgetten ten opzichte van beslispunt 3), bestaande uit:
• Een eenmalig budget in 2023 van € 180.000 voor extra personele capaciteit en datagerichte en strategische plaatsing, wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2023;
• Een eenmalig budget in 2024 van € 176.000 voor het opstellen van de laadvisie deel 2 en een nieuwe concessie op te nemen in de Kadernota 2024;
• Een eenmalig budget in 2024 van € 19.000 voor de inrichting van laadpleinen op te nemen in de Kadernota 2024;
• Een structureel budget vanaf 2024 van € 17.000 voor extra personele capaciteit op te nemen in de Kadernota 2024;
• Een structureel budget vanaf 2024 van € 6.000 voor privaat en semi-publiek laden op te nemen in de Kadernota
2024;
• Een structureel budget vanaf 2024 van € 19.000 voor de inrichting van laadpleinen op te nemen in de Kadernota 2024;
Hierbij opbrengsten te ramen oplopend van € 578.000 in 2026 tot € 956.000 in 2030. 
7. Kostendekkendheid als uitgangspunt te hanteren, waarbij de kosten tot en met 2025 worden gedekt door de meeropbrengsten vanaf 2026; 
8. Kennis te nemen van de concept beleidsregels “Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2023”.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/105230 | Zienswijze ontwerp begroting Ferm Werk 2024 - 2027

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/101717) en de ontwerpbegroting Ferm Werk 2023-2027 (D/23/101275). 2. De zienswijze met kenmerk D/23/104197 vast te stellen, met de volgende aandachtspunten: Aanvullend op de voorgenomen koers in de begroting met betrekking tot de bedrijfsvoering: 
• SMART hulpvraag en doel vormen het uitgangspunt voor de in te zetten middelen per programma;
• meer inzicht in de uitvoeringskosten per programma; • specificatie van de uitvoeringskosten in concreet te leveren diensten en bijbehorende kosten; 
• meer inzicht in kosten en baten en mogelijke inzet van maatschappelijke partners. Methodisch werken:
• Duidelijke vermelding van de resultaten van de inzet van methodisch werken in de kwartaalrapportages. Verhoogde taakstelling en Nieuwe Wet Inburgering: 
• Duidelijke vermelding van de resultaten Nieuwe Wet Inburgering in de kwartaalrapportages. 
3. De zienswijze middels bijgevoegde brief met kenmerk D/23/104197 aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk te sturen. 4. De ontwerpbegroting 2024-2027 van Ferm Werk te verwerken in de gemeentelijke begroting van de gemeente Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095967 | Collegevoorstel Centraalbrug Defensie-eiland

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel onder documentnummer D/23/085795 voor om te besluiten:
1. Het college opdracht te geven om de Centraalbrug aan te sluiten op de bestaande infrastructuur aan de centrumzijde. 
2. Een investeringskrediet van € 214.000 ter beschikking te stellen om bovenstaande opdracht uit te kunnen voeren.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107145 | RIB Ruimtebehoefte onderzoek werklocaties 2040

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het "Ruimtebehoefte onderzoek werklocaties 2040" en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/101412 | Voortgang zon op grote daken

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot zonnesystemen op grote daken en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/102941 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA Woerden inzake Nieuwbouw Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen CDA Woerden inzake 'Nieuwbouw Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/108280 | Toesturen documenten n.a.v. besluit op Woo-verzoek

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het toezenden van documenten aan de raad naar aanleiding van een besluit op een Woo-verzoek en stuur deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/108123 | beantwoording schriftelijke vragen noodfonds energiearmoede CDA

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen CDA Woerden inzake 'Noodfonds energie armoede' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/106833 | Aanvullende kredieten en achtste groepslokaal R. de Jagerschool

Advies

1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen: 1. Een krediet van € 438.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor het huisvesten van voorschoolse educatie in de vorm van peuteropvangruimten in de nieuwbouw van de R. de Jagerschool. 
2. Een krediet van € 156.800 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor een uitbreiding met een achtste groepslokaal voor de R. de Jagerschool. 
3. Een krediet van € 430.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor locatie gebonden kosten voor de plaatsing van een warmtepompinstallatie op het dak en voor geluidsisolatie voor de nieuwbouw van de R. de Jagerschool. 
4. Een aanvullend krediet van € 1.575.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor het basisscenario nieuwbouw van de R. de Jagerschool vanwege de stijging van de bouwkosten. 
2. De R. de Jagerschool uit te breiden met een permanent achtste groepslokaal met als basis 181 leerlingen, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen door de raad van een krediet hiervoor. 
3. Aan de tijdelijke huisvesting voor de R. de Jagerschool geen achtste groepslokaal toe te voegen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107027 | art 42 vragen D66 ontwikkelingen keuzes Rembrandtbrug

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief betreffende de beantwoording van de vragen van de fractie D66 met als titel Ontwikkelingen keuzes college Rembrandtbrug en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107057 | Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/23/104916) voor om:
 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze (met kenmerk D/23/105271) vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad zich niet verzet tegen de (ontwerp) begroting, maar veel belang hecht aan de volgende aandachtspunten: 
a. Kondig in de Kaderbrief alle mogelijke (financiële) consequenties duidelijker aan; 
b. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting; c. De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de raden regelmatig te informeren; 
d. De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren binnen de gestelde financiële kaders te blijven. 
3. De geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 2.710.670 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2024, inhoudende een verhoging van € 459.865 ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2027.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104777 | Resultaten enquete houtstook en vervolgaanpak

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de resultaten van de enquete houtstook en de vervolgaanpak, en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107665 | Beantwoording vragen Brediusbos o.b.v. reglement van orde door fractie Sterk Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief D/23/107683 met daarin de beantwoording van de vragen van fractie Sterk Woerden: 'Brediusbos' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.