Collegevergadering 30 januari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/133559 | Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake vergunningaanvraag Zonnegaard Lievaart

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de vergunningaanvraag Zonnegaard Lievaart en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133342 | Collegevoorstel raadsvoorstel voor ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Advies 

Stel de raad, met bijgevoegd raadsvoorstel, voor om te besluiten: 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning (OLO7777921) voor het realiseren van een zonneveld ter plaatse van een perceel nabij Barwoutswaarder in Woerden. 
2. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitief afgegeven. 

Advies aan college van burgemeester en wethouders: 

3. Om na afgifte van de ontwerpverklaring door de gemeenteraad deze ontwerp verklaring en het ontwerp besluit omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid voor een ieder tegen beide ontwerp besluiten zienswijzen in te dienen. 
4. Om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend. 
5. Om af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed van 17 oktober 2023 om de omgevingsvergunning alsnog te kunnen verlenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132989 | Raadsinformatiebrief pilot jeugdhulp in speciaal onderwijs

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'pilot jeugdhulp in speciaal onderwijs' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132965 | Zienswijze stichting islamitische basisschool in Woerden

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde brief aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (D/24/132993) over de zienswijze over de stichting van een islamitische basisschool in Woerden en stuur die aan de minister. 
2. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/133952) over de zienswijze over de stichting van een islamitische basisschool in Woerden en stuur die aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/133008 | Beantwoording art. 42 vragen Progressief Woerden inzake defecte straatverlichting

Advies 

Stem in met de beantwoording van artikel 42 vragen van Inwonersbelangen over "defecte straatverlichting" en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord