Collegevergadering 29 augustus 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort (secretaris), Iris Jansen (notulist)
 

D/23/111583 | Schriftelijke vragen Inwonersbelangen, Veilige Rijnstraat

Advies

Stem in met de beantwoording van de artikel 42 vragen van Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) over het aanpakken van een veilige Rijnstraat en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/114296 | Wijzigingsbesluit GR AVU (WO)

Advies

1. In te stemmen met bijgaand concept-wijzigingsvoorstel GR AVU. De gemeenteraad, middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om: 
2. Het College toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Afval Verwijdering Utrecht (AVU) overeenkomstig bijgaand concept-wijzigingsvoorstel GR AVU. 
3. De AVU middels bijgaande brief van bovenstaand besluit op de hoogte te stellen.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/113892 | Vaststellen beleidsregels en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen Woerden

Advies

Stel de nadere beleidsregels en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen Woerden vast:
1. Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende en belastingplichtige in een keuzesituatie 
2. Aanwijzingsbesluit voor toedeling van belasting en WOZ-bevoegdheden 
3. Aanwijzing van een gemeenteambtenaar voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 
4. Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen
5. Uitvoeringsregeling herziening van een waardebeschikking en navordering of naheffing gemeentelijke belastingen 
6. Beleidsregels omtrent proceskosten en bestuursrecht in belastingen/WOZ

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/112014 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van LijstvanderDoes inzake Woningleegstand met een maximum van 6 maanden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van LijstvanderDoes inzake 'Woningleegstand met een maximum van 6 maanden' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.