Collegevergadering 28 november 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort en Iris Jansen

 

D/23/125308 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Oversteekplaats Meander-Bredius

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden&Democratie over de Oversteekplaats Meander-Bredius en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125832 | Evaluatie parkeerbeleid binnenstad

Advies 

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Kennis te nemen van het eindrapport ‘evaluatie parkeerbeleid binnenstad’; 
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen en het vervolgproces: 
Algemeen 
a) Aantal parkeerzones verminderen;
b) Eenduidiger parkeertijden en -tarieven;
c) Parkeerverwijzingen verbeteren; 
d) Nader onderzoek parkeren op zondagen; 
e) Nader onderzoek derde parkeergelegenheid; 
f) Meer ruimte voor openbaar groen of fietsparkeerplaatsen;
Huidige zone A 
g) Zone A krijgt een nieuwe naam: 4401; 
h) Onderzoek autoluwer maken Rijnstraat;
i) Zonewijziging Nieuwstraat;
Huidige zone B
j) Zone B krijgt een nieuwe naam: 4400; 
k) Behoud van vergunningsruimte;
l) Aanpassen uitsterfbeleid parkeervergunningen op straat;
m) Vergunninghouders onbeperkt op de Wagenstraat; 
Huidige zone B1 
n) Zone B1 aansluiten bij huidige zone B; 
Parkeergarages 
o) Uitgifteplafond bewonersabonnementen in garage Castellum; 
p) Uitgifteplafond bewonersabonnementen in garage Defensie-Eiland;
q) Wachtlijst voor bewonersabonnementen; 
r) We passen onze voorwaarden aan; 
Huidige zone C
s) Zone C wordt onderdeel van zone D; 
Huidige zone D 
t) Zone D krijgt een nieuwe naam: 4403; 
u) Onderzoek naar stop&go; 
v) We stoppen met gedogen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/126779 | Nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Woerden 2024

Advies 

1. Stel de nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Woerden 2024 vast;
2. Trek de Nadere regels en beleidsregels subsidiering Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Woerden in. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/126075 | Verlenging Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2023 (U&H-strategie) tot en met 31 december 2025

Advies 

1. Besluit, conform de bijlage, de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie gewijzigd vast te stellen;
2. Besluit de looptijd van de Uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2023 te verlengen tot en met 31 december 2025.

Besluit

Akkoord

 

D/23/126975 | Update proces Hollandbaan

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de update van het proces rondom de Hollandbaan en stuur deze door naar de raad. 

Besluit

Akkoord