Collegevergadering 28 maart 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort (secretaris), Iris Jansen (notulist)

D/23/092218 | Vaststellen bestemmingsplan Havenstraat 11

Advies

1. Het bestemmingsplan 'Havenstraat 11' met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.Havenstraat11-bVA1 ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Havenstraat 11' vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093806 | Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023

Advies

1. Besluit de subsidieregeling ‘afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken in te trekken 2019’ op de dag na bekendmaking van de nieuwe subsidieregeling.
2. Besluit de bijgevoegde nieuwe subsidieregeling ‘afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2023’ vast te stellen.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094477 | Zienswijze op de (Ontwerp) Begrotingswijziging 2023-1 van de GGDrU

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/23/094206) voor om:
1. Kennis te nemen van de concept Begrotingswijziging 2023-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze met kenmerk D/23/094460 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2023-1. Als aandachtspunten mee te geven:
a. Gemeente gaat er vanuit dat het ombuigingsplan reëel en realiseerbaar is en dat GGDrU de uitvoering daarvan op de voet volgt en dat het dossier GGiD geen effect zal blijven hebben op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB);
b. De raden van de betrokken gemeentes tijdig te informeren over afwijkingen in de uitvoering, zowel met betrekking tot de planning als de kostenontwikkeling;
c. De oproep om binnen de bestaande financiële kaders te blijven.
3. De gevraagde gemeentelijke incidentele bijdrage voor 2023 van € 3.900 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093031 | Voorstel aan de raad tot aanwijzing categorieën afwijkingen buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) waarbij participatie verplicht wordt gesteld voor initiatiefnemer.

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. voor bepaalde categorieën Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA's), waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan, participatie verplicht te stellen. De verplichting geldt niet voor de BOPA’s die vallen onder de lijst van gevallen, zoals opgenomen in bijlage 1;
2. ten behoeve hiervan voor de verslaglegging met betrekking tot de participatie de volgende beleidsregel vast te stellen:
Aanvrager dient voor een onder 1. bedoeld ruimtelijk project een participatieverslag op te stellen en ter toetsing aan te leveren. Als aanvrager dat niet aanlevert wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. In het participatieverslag wordt in ieder geval ingegaan op de volgende punten:
- Welke personen/instanties/belanghebbenden zijn betrokken bij het participatietraject? Indien het participatietraject uit meerdere stappen/fases heeft bestaan, moet dit per stap/fase worden aangegeven.
 - Op welke wijze is het participatietraject uitgevoerd? Welke processtappen zijn daarbij genomen? En voor welke vorm(en) van participatie heeft de aanvrager gekozen?
- Wat is de opbrengst van het participatietraject geweest? Welke opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, etc. zijn kenbaar gemaakt? De aanvrager dient zo veel mogelijk belangen en voors en tegens in beeld te brengen en aan te geven in welke mate er onder de betrokkenen zoals bedoeld onder 1. al dan niet steun c.q. draagvlak voor de plannen is.
 - Welke ingebrachte punten in de participatie hebben geleid tot aanpassingen van de plannen? Indien er opmerkingen zijn gemaakt die niet hebben geleid tot aanpassingen, om welke reden(en) is daarvan af gezien?;
3. dit besluit in werking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089691 | Beleid opstelling omtrent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Woerden en stuur de 
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094457 | Procesbesluit instellen hoger beroep tegen het eindvonnis van de rechtbank dd. 12 oktober 2022

Advies

Het procesbesluit tot het instellen van hoger beroep tegen het eindvonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 12 oktober 2022 inzake de aansprakelijkstelling van de gemeente met betrekking tot het appartementsrecht Veluwemeer 112 te bekrachtigen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086196 | Nota Grondbeleid Woerden 2023

Advies

1. Te kiezen voor een situationeel grondbeleid;
2. De minimale grens van de Algemene Reserve Grondbedrijf vast te stellen bij het vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2023;
3. In afwijking van artikel 4, vijfde lid en artikel 16, derde lid, van de Financiële verordening 2023 de harde eis dat de stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf minimaal gelijk moet zijn aan het cumulatieve risico van de grondexploitaties te laten vervallen; 
4. Te kiezen voor een strategisch verwervingsbeleid;
5. Hiervoor een verwervingskrediet van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen;
6. Als het gaat om besluiten van het college tot het strategisch verwerven van gronden tot het maximale bedrag van 5 miljoen euro, af te zien van de gelegenheid om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de Financiële verordening Woerden 2023;
7. (Onder andere) hiertoe de Nota Grondbeleid Woerden 2023 vast te stellen

Besluit

akkoord.

 

D/23/090872 | Aanpassing spelregels Jubilea vereniging/stichting gemeente Woerden 2019

Advies

Stel de bijgevoegde aangepaste spelregels "Jubilea vereniging/stichting gemeente Woerden 2023" vast.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094267 | Vaststellen integraal beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor:
a) De Maatschappelijke Agenda 2019-2022 in te trekken.
b) Het Integraal Beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027, en de daarin opgenomen kaders,vast te stellen

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093237 | Ledenraadpleging Principe akkoord Cao Gemeenten 2023

Advies

1. Stem in (dus een 'voor' stem) met het Principeakkoord over de Cao Gemeenten 2023.
2. Laat de gemeentesecretaris reageren via de link op het digitale reactieformulier, uiterlijk 31 maart 2023

Besluit

akkoord.

 

D/23/094149 | stand van zaken cultuuropgave

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken met betrekking tot de cultuuropgave en stuur deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093234 | Wijziging legesverordening 2023

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. De tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 conform bijgevoegd raadsbesluit vast te stellen
 

Besluit

akkoord.