Collegevergadering 27 juni 2023

In aanwezigheid van: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/23/109508 | Toekomst zwembaden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over 'toekomst zwembaden' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/105227 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Winkelcentrum Tournoysveld in een nieuw jasje

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Winkelcentrum Tournoysveld in een nieuw jasje.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109019 | Collegevoorstel bij startnotitie programmateam ecologie

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadvoorstel voor om: 
1. In stemmen met de startnotitie programmateam Ecologie. 
2. De financiële middelen beschikbaar te stellen genoemd in de startnotitie.

Besluit

akkoord.

 

D/23/109646 | Collegevoorstel jeugdhulp in het (v)so

Advies

  1. Stem in met het collectief financieren van jeugdhulp in het (voortgezet) speciaal onderwijs op twee regionale pilotscholen, te weten voortgezet speciaal onderwijs Heuvelrugcollege en speciaal onderwijs Rafael, voor de duur van de twee schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 en voor het totaalbudget van € 2.928.991, door de gemeenten in de Utrechtse regio’s Utrecht, Utrecht West, Zuidoost Utrecht en Lekstroom. Voor de gemeente Woerden gaat het om een bedrag van €121.629 voor de periode augustus 2023 t/m december 2024. Deze bedragen worden gefinancierd uit jeugdhulp middelen. 
  2. Stem in dat de vertegenwoordigend bestuurder Dick Polman van Utrecht West in het Bestuurlijk Overleg/Bestuurlijk Platform (BO/BP) namens Woerden in het najaar van 2023 verdere besluitvorming doet over
    • de convenanten per school
    • samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten over penvoerderschap
    • de overige kosten die komen bij penvoerderschap en de verdeling daarvan over de gemeenten

Besluit

akkoord.

 

D/23/109971 | Categoriale aanwijzing  van de medewerkers toezicht en handhaving van team VTH en Wijkonderhoud als toezichthouder

Advies

Besluit overeenkomstig bijgevoegde aanwijzingsbesluiten de medewerkers toezicht en handhaving werkzaam bij de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Wijkonderhoud aan te wijzen als toezichthouder.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/076928 | Parapluplan archeologie Woerden

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 2 (archeologie)’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 2 (archeologie)' met planidentificatie NL.IMRO.0632.bparcheologie-bOW1, bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen; 
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden2 (archeologie)’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104388 | Vergoeding wachttijden Leerlingenvervoer 2023

Advies

1. Willemsen- de Koning voor 2023 maximaal 15 minuten wachttijd per route in rekening te laten brengen als compensatie op specifieke routes waar zelfstandige chauffeurs worden ingezet. 
2. Willemsen- de Koning voor 2023 in totaal maximaal € 8.000 voor wachttijd in rekening te laten brengen. 
3. De afspraken met van Driel te continueren voor de rest van het jaar; d.w.z. het vergoeden van de wachttijden in het nieuwe schooljaar 2023-2024 tot het einde van het kalenderjaar 2023 met een maximum van €24.000.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110356 | Subsidieregeling en subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein.

Advies

1. Per 1 juli 2023 in te trekken de Subsidieregeling Woerden, vastgesteld op 23 juni 2015; 
2. Per 1 juli 2023 vast te stellen de Subsidieregeling gemeente Woerden; 
3. Per 1 juli 2023 in te trekken de Subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein gemeente Woerden, vastgesteld op 7 juli 2020; 
4. Per 1 juli 2023 vast te stellen de Subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein gemeente Woerden. 
5. De Raad te informeren over de actualisatie van de nadere subsidieregels en raadsinformatiebrief ‘Actualisatie nadere subsidieregels’ te verzenden.
 

Besluit

akkoord.