Collegevergadering 27 februari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/134794 | Bestemmingsplan Snellerpoort Bouwveld B0

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. Het bestemmingsplan 'Snellerpoort Bouwveld B0' met digitale planidentificatie ‘NL.IMRO.0632.BPSnellerpoortB0- bVA1' ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan ‘Snellerpoort Bouwveld B0' vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Besluit

Akkoord

 

D/24/135306 | Voortgang Woerdens Programma Onderwijs 2023

Advies 

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over de voortgang van het Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025 en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134363 | Veiligheidsbeeld 2023 Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het gemeentelijk veiligheidsbeeld en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135534 | Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan

Advies 

1. Stel de hogere waarden wegverkeerslawaai ex artikel 110a Wet geluidhinder vast ten behoeve van het bestemmingsplan Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan overeenkomstig bijgevoegd besluit hogere waarden Wet geluidhinder; 
2. Leg dit besluit gelijktijdig ter inzage met het na dit besluit vastgestelde bestemmingsplan Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133377 | Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2024

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2024 met de GGDrU met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.

Advies aan burgemeester:
1. Verleen volmacht aan wethouder Mariëtte Pennarts om de Samenwerkingsovereenkomst 2024 namens de gemeente Woerden te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133114 | Monitoring Energietransitie 2021 Gemeente Woerden

Advies

1. Neem kennis van de bijgevoegde 'Monitoring Energietransitie Gemeentelijk grondgebied 2021' van de Omgevingsdienst regio Utrecht;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 'Monitoring Energietransitie Gemeentelijk grondgebied 2021' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/135561 | Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGDrU

Advies 

I. De raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van het ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGDrU (D/24/135559); 
2. De zienswijze met kenmerk (D/24/135569) over het ontwerp wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU vast te stellen inhoudende het verzoek om in de gemeenschappelijke regeling: a. De actieve informatieplicht van het algemeen bestuur van de GGDrU naar de raden op te nemen. 
b. Op te nemen dat de raden zienswijzen kunnen indienen over de kaderbrief en beleidsplannen. En dat het dagelijks bestuur daarop schriftelijk en gemotiveerd reageert met eventuele conclusies voordat het algemeen bestuur hierover besluiten neemt
c. Op te nemen dat de raden toestemming moeten geven voor en zienswijzen kunnen indienen bij het wijzigen van, toetreden tot en uittreden uit een regeling 
d. Op te nemen dat het Algemeen Bestuur inwoners en belanghebbenden bij het beleid blijft betrekken.
e. De evaluatie van de regeling aan het eind van elke bestuursperiode te laten plaatsvinden in plaats van tenminste om de bestuursperiode. 
f. De voorwaarden en gevolgen van het uittreden van een deelnemende gemeente op te nemen. 
II. Na vaststelling van de zienswijzen door de raad de zienswijzen aan de GGDrU te sturen door middel van bijgaande brief (D/24/135889) met als bijlage (D/24/135569). 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134456 | Evaluatie Oud & Nieuw 2023/2024 Woerden

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de evaluatie Oud en Nieuw 2023/2024 en verzend deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135493 | Zienswijze op concept Kaderbrief GGDrU 2024

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief GGDrU 2025 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht;
2. De zienswijze met kenmerk D/24/0135523 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
a. de gemeenteraad stemt in met vaststelling van de kaderbrief 2025; 
b. de gemeenteraad wil tijdig geïnformeerd worden over de diverse ontwikkelingen en onzekerheden met mogelijke financiële consequenties in 2025; 
c. in de begroting 2025 van de GGDrU dient rekening gehouden te worden met de financiële situatie van gemeenten.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136023 | Organisatieontwikkeling

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor: 
1. om het tweede miljoen euro vanuit programma 7 beschikbaar te stellen voor de verdere versterking van de organisatie; 
2. om de raadswerkgroep organisatieontwikkeling op te heffen;
3. om de reguliere P&C cyclus te gebruiken om over de organisatieprestaties op de hoogte te worden gehouden. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132514 | Intergemeentelijke samenwerking bevolkingszorg

Advies 

1. Besluit tot intergemeentelijke samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht voor de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). 
2. Besluit het convenant Intergemeentelijke samenwerking Officier van Dienst Bevolkingszorg van de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Oudewater aan te gaan. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127041 | Noodfonds Energiearmoede Subsidieregeling Duurzaam Witgoed

Advies 

1. Stel de subsidieregeling Duurzaam Witgoed vast. 
2. Verleen, overeenkomstig bijgevoegd 'Mandaatbesluit benoemen uitvoerder Subsidieregeling Duurzaam Witgoed', mandaat en machtiging aan de directeur van WeMaron BV voor het uitvoeren van de Subsidieregeling Duurzaam Witgoed. 
3. Neem kennis van de bijgevoegde 'Beoordeling subsidieregeling energiekosten maatschappelijke organisaties'.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136594 | Schriftelijke vragen art. 42 CDA - Wonen in een schuur of tuinhuis

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van CDA over 'Wonen in een schuur of tuinhuis' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136432 | Instemmen met de gewijzigde regeling Omgevingsdienst regio Utrecht 2024

Advies 

Stem in met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht conform bijgevoegd wijzigingsvoorstel. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134347 | Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2024

Advies 

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
a. Kennis te nemen van de Raadsbrief begrotingswijziging 2024; 
b. Met betrekking tot de Ontwerp-begrotingswijziging 2024 geen zienswijze uit te brengen; 
c. De Afval Verwijdering Utrecht middels bijgaande brief laten weten dat de gemeenteraad geen zienswijze indient. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134940 | Bestemmingsplan Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Het bestemmingsplan 'Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan' met digitale planidentificatie 'NL.IMRO.0632.StatGebBouwveldB-bVA1 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Stationsgebied Bouwveld B - hoek Minkemalaan en Beneluxlaan' vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Besluit

Akkoord