Collegevergadering 26 september 2023

Aanwezigen: Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort en Iris Jansen. 

Afwezig: Victor Molkenboer 


D/23/119033 | Woningbouwoverzicht september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) 

Advies

  1. Stel het Woningbouwoverzicht september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) en de bijbehorende Toelichting op de fases vast.  
  2. Stel de bijgevoegde Planning opleveringen september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) vast.  
  3. Stel de bijgevoegde Voortgang woningbouwprojecten september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) vast.  
  4. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Woningbouwoverzicht september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update), het woningbouwoverzicht september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) de bijbehorende Toelichting op de fases, de Planning opleveringen september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) en de Voortgang woningbouwprojecten september 2023 Gemeente Woerden (halfjaarlijkse update) en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord
 

D/23/119125 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CU-SGP inzake Is fietsen wel veilig in Woerden 

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 42 vragen over veilig fietsen in Woerden en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord 
 

D/23/119864 | Programmabegroting 2024-2027 

Advies

De raad voor te stellen:  

  1. De Programmabegroting 2024, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen;  
  2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2024 van de investeringsplanning vast te stellen;
  3. De meerjarenraming 2025-2027 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2025, 2026 en 2027.

Besluit

Conform


D/23/118946 | vragen CDA - ecologisch onderzoek naar vleermuizen verplicht bij na isolatie 

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over verplicht ecologisch onderzoek bij isolatie en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord 


D/23/111332 | Handje Helpen - Loongebonden componenten 2022 

Advies

  1. Besluit om het loongebonden component van 1.13% over de salarisschalen 4 tot en met 9 in het jaar 2022 aan Handje Helpen uit te keren.

Besluit

Akkoord