Collegevergadering 25 april 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

Afwezig: Arjan Noorthoek

 

D/23/096719 | Zienswijze jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
2. geen zienswijze in te dienen;
3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €3.495.000 (GBTP) en €155.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2024, inhoudende een verhoging van €403.000 (GBTP) en €11.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2023.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/097662 | Minder maaien in mei en juni

Advies

1. Besluit om de uitvoering van de motie ‘Maai mei niet en laat je gazon bloeien’ te continueren (conform scenario 1) en uit te breiden met:
a. een langere periode van minder maaien; van begin april tot half juni.
b. het gebied rondom het gemeentehuis toe te voegen aan het areaal van niet te maaien oppervlakten.
2. Stem in met de raadsinformatiebrief over Maai mei niet en laat je gazon bloeien met kenmerk D/23/096731 en stuur deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/099896 | Schriftelijke vragen PW en CDA Betrokkenheid inwoners en initiatieven

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (nr. D/23/098745) aangaande beantwoording van artikel 42 vragen over betrokkenheid inwoners en initiatieven voor buurt- en speelplekken.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/099919 | Monitoringrapportage CO2 uitstoot 2021 en programma eigen organisatie CO2-neutraal

Advies

1. Neem kennis van de monitoringrapportage CO2-uitstoot, 'Klimaatvoetafdruk Gemeentelijk grondgebied 2020, gemeente Woerden'.
2. Neem kennis van het CO2-Prestatieladder-verslag 2021.
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de monitoringsrapportage CO2-uitstoot 2020 en het programma Eigen Organisatie CO2-neutraal en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098888 | Stand van zaken Snellerpoort april 23

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken Snellerpoort en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096685 | Bestuursagenda VRU 2024-2027

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de ontwerp bestuursagenda 2024-2027, geregistreerd onder D/23/095996.
2. In te stemmen met de ontwerp bestuursagenda zonder aanvullende zienswijze in te dienen
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095783 | Afhandeling motie 'Menstruatiearmoede'

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afhandeling van de Motie 'Menstruatiearmoede' en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089704 | Stabiele exploitatie Kaaspakhuis

Advies

Scheld de door de gemeente Woerden aan Stichting Kaaspakhuis verleende lening van € 75.000,- kwijt.

 

Besluit

akkoord.