Collegevergadering 24 oktober 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/23/121693 | Vervoerplan 2024

Advies

Stem in met de inhoud van de raadsinformatiebrief over het Vervoerplan 2024 en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/120430 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Het is slecht gesteld met de openbare ruimte in Harmelen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 42 vragen met als titel: 'Het is slecht gesteld met de openbare ruimte in Harmelen' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/120000 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake PGB en de toegenomen wachtlijsten voor huishoudelijke hulp

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen inzake PGB en de toegenomen wachtlijsten voor huishoudelijke hulp en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121804 | Af te wijken van de parkeerplaatsverplichting

Advies

Af te wijken van het paraplubestemmingsplan parkeernormen Woerden met betrekking tot de parkeerplaatsverplichting op eigen terrein om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7791219 Achterstraat 26 in Woerden.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121698 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake vergunningaanvraag Zonnegaard Lievaart

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de vergunningaanvraag Zonnegaard Lievaart en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/120469 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake rol OMU op Barwoutswaarder

Advies

  1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen van Woerden&Democratie inzake rol OMU op Barwoutswaarder en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/122381 | Raadsinformatiebrief tussentijdse Q2 rapportage 2023 Ferm Werk

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de tussentijdse Q2 rapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en stuur deze aan de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121882 | Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU, Woerden

Advies

Stel de raad voor om:
1. Kennis te nemen van de '(ontwerp)Kadernota 2025 en uurtarief 2024' van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 
2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
a. De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)kadernota 2023 is summier. 
b. Ga na wat het effect is van een aangepaste verhouding gegarandeerde uren versus overige uren.
c. Zijn er nog andere afspraken die efficiënt werken of financiering in de weg staan? 
d. Voornemen samengaan van RUD en ODRU mag niet leiden tot hogere kosten. 
e. Omgevingswet geeft ook nog onzekerheid.
3. De correctie op de bijdrage aan de ODRU voor 2024 van maximaal € 152.820 structureel, ter besluitvorming voor te leggen in de Voorjaarsrapportage 2024. 
4. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 1.970.336 te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2025, inhoudende een verhoging van € 110.185 ten opzichte van de nog te corrigeren meerjarenraming 2024.

Besluit 

Akkoord

 

D/23/121789 | Meldingen over vuurwerkoverlast via de MOR-applicatie

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over meldingen over vuurwerkoverlast via de MOR-applicatie en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121636 | Mandaat en volmacht Rembrandtbrug

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:
Besluit de teammanager Realisatie en Beheer, mevrouw J.E. Rateland, in haar rol van ambtelijk opdrachtgever van het project Rembrandtbrug, overeenkomstig bijgevoegd besluit, mandaat te verlenen om, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, te besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de verwerving en (ver)huur van grondeigendom en daarop aanwezige opstallen en deze besluiten te ondertekenen.
Advies aan burgemeester:
Besluit, overeenkomstig bijgevoegd besluit, de teammanager Realisatie en Beheer, mevrouw J.E. Rateland, in haar rol van ambtelijk opdrachtgever van het project Rembrandtbrug, volmacht te verlenen om de uit voornoemde privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende overeenkomsten en andere daarmee verband houdende stukken namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/120581 | Collegevoorstel Beheerplan gladheidsbestrijding 2023 - 2028 gemeente Woerden

Advies

Stel het beheerplan gladheidsbestrijding 2023 - 2028 vast.

Besluit

Akkoord

 

D/23/119432 | Vaststellen Subsidieregeling funderingsonderzoek

Advies

Beslispunt 1: Besluit de ‘Subsidieregeling funderingsonderzoek 2024’ vast te stellen.
Beslispunt 2: Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de subsidieregeling funderingsonderzoek 2024 en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/122575 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Tournoysveld, hoe verloopt het proces?

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/23/121563) met daarin de beantwoording van de artikel 42-vragen van Woerden en Democratie d.d. 29 september 2023 "Tournoysveld, hoe verloopt het proces?" en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121304 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Malik Arbaj inzake Fietsen in de Voorstraat

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 42 vragen van Woerden en Democratie over fietsen in de Voorstraat en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord