Collegevergadering 24 juni 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/149170 | Noopopvang aan de Bleek 1 per medio augustus 2024

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over noodopvang aan de Bleek en stuur deze naar de raad

Besluit

Akkoord

 

D/24/148575 | Collegevoorstel aanvullend krediet Ongelijkvloerse Kruising Snellerpoort

Advies 

Stel de raad voor te besluiten om:

1. In het licht van de toegenomen kosten voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising per direct een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 750.000.

Besluit

Akkoord

 

D/24/144579 | Verhoging krediet ten behoeve van project renovatie brandweerkazerne Zegveld

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. het projectkrediet ten behoeve van de realisatie van adequate huisvesting voor de Brandweerkazerne in Zegveld te verhogen met € 494.198,-; 
2. een krediet van € 49.174,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van één overdekte parkeerplaats (overkapping) met pv-panelen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148700 | Stand van zaken Ontwikkelperspectief Novex Groene Hart

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Stand van zaken Ontwikkelperspectief Novex Groene Hart en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148768 | Aanvraag 'Vangnetuitkering Participatiewet over 2023

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/24/148642) voor om:

Kennis nemen van en in te stemmen met bijgevoegde aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023 (D/24/148765) aangaande:
• de verklaring van het tekort op de BUIG-uitkering. 
• de maatregelen om te komen tot tekortreductie; 
• de toelichting op de verklaring en de maatregelen

Besluit

Akkoord

 

D/24/148484 | Definitief besluit overname aandelen WoerdenSport Zwembaden B.V.

Advies 

Besluit de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoerdenSport Zwembaden B.V. over te nemen van Stichting WoerdenSport. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148797 | Bestuurlijke reactie Accountantsverslag 2023 ETL Acccountants

Advies 

1.    Neem kennis van het Accountantsverslag 2023 van ETL accountants 
2.    Stem in met de bestuurlijke reactie op het accountantsverslag en verstuur deze naar de auditcommissie. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145572 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Woerden&Democratie inzake ' Toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT)' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148081 | Beleidsplan openbare verlichting gemeente Woerden: stand van zaken & visie en doelen

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken & visie en doelen van het 'Beleidsplan openbare verlichting gemeente Woerden' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord