Collegevergadering 24 januari 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

 

D/23/086600 | Wijziging legesverordening 2023

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. De eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 conform bijgevoegd raadsbesluit vast te stellen.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/23/086300 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake 'Tariefsverhoging (buiten)sportverenigingen'

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA inzake 'Tariefsverhoging (buiten)sportverenigingen' en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/23/086191 | Faillissement Bijzondere Zorg Midden Nederland

Advies

1. Stem in de met inhoud van bijgevoegde raadsinformatie brief over het faillissement van de aanbieder Bijzondere Zorg Midden Nederland en stuur deze naar de raad.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/23/082430 | Vaststelling wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije'

Advies

1.Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije’ geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt;
2. De ontvangen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
3. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije’ overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage;
4. Het wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije' met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPNatuurmeije-bVA1 ongewijzigd vast te stellen.
5. Staatsbosbeheer met een brief te wijzen op het belang om agrariërs te betrekken bij het beheer van het gebied middels bij dit besluit behorende brief.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086324 | RIB Tussentijdse update - project Politiekantoor Woerden

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin een tussentijdse update wordt gegeven over het project Politiekantoor Woerden en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/085992 | Zienswijze concept Regionale veiligheidsstrategie 2023-2026

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Kennis te nemen van de concept regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 met kenmerk D/23/086039 van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.
2. De zienswijze met kenmerk D/23/086166 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
a. Erkennen de gestelde prioriteiten die een actueel en regionaal karakter hebben en zich hierdoor goed lenen voor actieve regionale samenwerking en verbinding. Positief is dat naast de gestelde prioriteiten nadrukkelijk regionale ondersteuning voor de lokale context en bijhorende lokale veiligheidsproblematiek blijft bestaan.
b. Ondanks het wegvallen als regionale prioriteit, blijft het mede in het licht van de huidige (landelijke) uitdagingen op het gebied van huisvesting, migratie en toenemende armoede belangrijk om op het thema zorg en veiligheid te investeren.
c. Bij de verdere uitwerking en aanpak van de prioriteit maatschappelijke onrust voldoende aandacht schenken aan de veilige publieke taak van hulpverleners, ambtelijke en politieke ambtsdragers.
 

Besluit

akkoord.

D/23/085964 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Gaat het nieuwe politiekantoor er nog komen

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarin de artikel 42 vragen van CDA met betrekking tot politiekantoor Woerden worden beantwoord, en stuurt deze naar de raad.
 

Besluit:

akkoord.