Collegevergadering 23 mei 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/23/094787 | Verantwoording en uitbetaling SUViS Kalsbeek College

Advies

1. het door de gemeente als voorschot ontvangen subsidiebedrag (SUVIS) van in totaal € 205.659,- door te betalen aan het Kalsbeek College; 
2. het besluit van de door de gemeente als voorschot ontvangen, maar niet benutte subsidie door het Kalsbeek College (locatie Bredius) van € 1.987,50 aan de subsidieverstrekker te restitueren; 
3. neem kennis van de mogelijkheid van beroep door het Kalsbeek College op cofinanciering door de gemeente en het Kalsbeek College voor het niet gesubsidieerde deel van de investering van € 479.871,- waarbij het in redelijkheid gaat om (afgerond) een bijdrage van € 240.000,- overeenkomstig elk 50% van het niet-gesubsidieerde deel.
 

Besluit

akkoord.

 

D/21/020457 | Straatnaamgeving Hof van Harmelen

Advies

1. Besluit om aan het deel van de openbare ruimte, zijnde de straten en een pad, zoals aangeduid op de tekening in het voorstel en behorende tot nieuwbouwproject ”Hof van Harmelen” te Harmelen de straatnaam “Bloemkoolstraat", "Andijviestraat", "Spinaziestraat", "Aardbeienstraat", "Tomatenpad" toe te kennen.
 

Besluit

gewijzigd akkoord:

 

D/23/094646 | Intentie overeenkomst Barwoutswaarder 59

Advies

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde "Intentieovereenkomst ten behoeve van een haalbaarheidstoets inzake project/bouwplan Barwoutswaarder 59 te Woerden". Voorstel aan de burgemeester: Verleen volmacht aan wethouder Noorthoek om de bijgevoegde intentieovereenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/106446 | IVP Woerden 2023-2026

Besluit

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vast te stellen. 
2. Bij de aanpak van prioriteit ondermijning te kiezen voor scenario optimaal en bij de prioriteiten zorg en veiligheid, cybercriminaliteit en Schilderskwartier te kiezen voor scenario basis.
3. In geval de geadviseerde scenario's onder punt 2 worden vastgesteld een structureel budget van € 375.000 en incidenteel budget (2023) van € 30.000 beschikbaar te stellen aan OOV ter uitvoering van het IVP.
 

Advies

akkoord.

 

D/23/104943 | Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2023

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de “Verordening jeugdhulp gemeente Woerden 2015 “ te wijzigen. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde brief als reactie op het advies van de participatieraad en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/106759 | Vaststellen van de geactualiseerde Algemene Subsidieverordening

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor: 
1.1.) De Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden, vastgesteld op 31 mei 2012, in te trekken. 
1.2.) De Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden 2023 vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/105578 | Aanwijzingsbesluit D. Ridderikhof als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid

Advies

Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit de in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095013 | Vaststellen APV Woerden 2023

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2023 vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/105086 | Zienswijze op de ontwerpjaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Advies

De raad voor te stellen: 
1.    Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
2. Kennis te nemen dat de gevraagde deelnemersbijdrage voor 2024 past binnen het hiertoe beschikbare budget (65700021/43304) binnen de ontwerpbegroting 2024 van de gemeente Woerden. 
3. De zienswijze met kenmerk (Z/23/059420/ D/23/105094) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
• de gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpjaarrekening 2022 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
• de gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
• De gemeenteraad heeft vertrouwen in de samenwerking met Staatsbosbeheer als nieuwe samenwerkingspartner. Voor deze samenwerking is een transitieperiode van 2 jaar afgesproken. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de financiële situatie van het recreatieschap goed gemonitord blijft worden. 
• Een aantal opgenomen posten kunnen zeer waarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. Het gaat dan met name om de posten die als niet-kwantificeerbaar risico zijn aangemerkt. De gemeenteraad vertrouwt er op dat de begroting voor 2024 binnen de voorgestelde financiële kaders blijft. De gemeenteraad verzoekt bij een afwijking daarvan in negatieve zin – op tijd geconsulteerd te worden.

Besluit

akkoord.