Collegevergadering 23 januari 2024

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Jacques Rozendaal, Mariëtte Pennarts, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/24/132648 | Plan van aanpak Luchtkwaliteit in Woerden

Advies

1. Stel het plan van aanpak "Luchtkwaliteit in Woerden 2024-2025" met daarin opgenomen de uitvoeringsagenda vast. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het plan van aanpak "Luchtkwaliteit in Woerden" en stuur deze met het plan van aanpak naar de raad. 
 

Besluit

akkoord.

 

D/24/132290 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Harmelen schreeuwt om sociale huurwoningen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van Inwonersbelangen over 'Harmelen schreeuwt om sociale huurwoningen' en stuur deze naar de raad. 
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/128899 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Samen spelen met de Speeltuinbende

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (nr. D/23/128898) aangaande beantwoording van artikel 42 vragen over Samen spelen met de Speeltuinbende en stuur deze aan de raad. 
 

Besluit

akkoord.

 

D/24/130904 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Bekendheid Buiten Beter app

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over Bekendheid Buiten Beter app en stuur deze naar de raad. 
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/128452 | Verkeersstructuur Stationsgebied

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de auto-ontsluiting Stationsgebied Stationsgebied-Zuid en stuur deze naar de raad. 

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/129394 | Decembercirculaire 2023 Woerden

Advies

1. Kennisnemen van de decembercirculaire 2023 gemeentefonds; 
2. De uitkomsten 2023 verwerken in de jaarrekening 2023; 
3. De uitkomsten 2024-2027 verwerken in de voorjaarsrapportage 2024; 
4. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2023 gemeentefonds en verzend deze naar de raad. 
 

Besluit

akkoord.

 

D/24/132140 | Collegevoorstel raadsvoorstel voor ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Advies

Stel de raad, met bijgevoegd raadsvoorstel, voor om te besluiten: 
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping, totem en installaties met hekwerken ten behoeve van laders voor elektrische voertuigen, op de locatie Bijleveld langs de A12 in Harmelen (OLO7649555). 
2. Indien geen zienswijzen tegen het voorgenomen besluit worden ingediend, de voorgenomen verklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitief afgegeven. 
Advies aan college: 
3. Besluit na afgifte van de ontwerp verklaring door de gemeenteraad deze ontwerp verklaring en het ontwerp besluit omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid voor een ieder tegen beide ontwerp besluiten zienswijzen in te dienen. 
4. Besluit indien geen zienswijzen worden ingediend de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/129213 | Beleidsneutrale overgang bodemtaken omgevingswet

Advies

Besluit de volgende documenten van toepassing te verklaren op de uitoefening van gemeentelijke bodemtaken: 
a. Handelingskader voor Diffuus lood in de bodem, provincie Utrecht vastgesteld 24 september 2019, referentienummer 81F8FFB6. 
b. Handelingskader bodembeheer toemaakgronden, Landelijk gebied december 2010. 
c. De memo “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en Gen X” 20 juli 2021 versie 1.1 van het RIVM te hanteren.
d. De Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 27 juni 2013 nr 16675). 
 

Besluit

akkoord.