Collegevergadering 22 november 2022

D/22/079604 | Collegevoorstel ombouw residentiële jeugdhulp en kosten vanaf 2023

Advies

 1. De businesscase Yeph 2023 e.v. (bijlage 1) en daarmee het taakgerichte budget U16 voor 2023 ad €19.326.110 vast stellen en zo uitvoering geven aan de ambitie van kleinschalig, gezinsgericht verblijf voor de meest kwetsbare groep kinderen. Voor de gemeente Woerden bedraagt dit €1.351.206.
 2. Het toevoegen van budget voor individuele behandeling die boven op het verblijf nodig is (‘gestapelde zorg’) aan het taakgerichte budget om de administratieve lasten te verlichten en zonder extra toewijzing mogelijk te maken. We blijven de inzet van de (extra) zorg volgen.
 3. Onderzoeken hoe we als samenwerkende gemeenten (U16) de fluctuaties meer kunnen opvangen en komen tot eventuele alternatieven in de loop van 2023.
 4. De gemeenteraad informeren over de continuering van het contract met Yeph met bijgaande raadsinformatiebrief (bijlage 2).

Besluit

Akkoord.

D/22/080850 | Budgetoverhevelingen 2022-2023 Woerden

Advies

 • Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om de budgetoverhevelingen 2022 vast te stellen.

Besluit

Akkoord.

D/22/080686 | Indexering sporttarieven en huur per 1 januari 2023

Advies

 1. Een eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% te verlenen op het verenigingstarief voor 2023 voor de gebruikers van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
 2. Een eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% te verlenen op de gebruikersvergoeding 2023 en de huur 2023 van de buitensportverenigingen.
 3. Een eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% te verlenen op de huur 2023 van sociaal-maatschappelijke organisaties die zowel huren als een subsidie ontvangen van de gemeente, zodat beide indexen voor 2023 gelijk zijn.
 4. Een eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% te verlenen op de huur 2023 van sociaal-maatschappelijke organisaties met een minimaal huurbedrag van € 600,--.
 5. De eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% te verlenen op het verenigingstarief voor 2023 voor de sportverenigingen en sportclubs (inclusief zzp’ers welke sport aanbieden), niet zijnde commerciële partijen (zoals bijvoorbeeld kinderopvang organisaties).

Besluit

Gewijzigd akkoord op 29 november 2022 vastgesteld.

D/22/073609 | Vaststellen belastingverordeningen 2023 Woerden

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de volgende belastingverordeningen en kostenbesluit vast te stellen:

 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
 • Verordening riool- en waterzorgheffing 2023
 • Verordening reinigingsheffingen 2023
 • Verordening hondenbelasting 2023
 • Verordening precariobelasting 2023
 • Verordening parkeerbelastingen 2023
 • Verordening toeristenbelasting 2023-2024
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
 • Verordening marktgelden 2023
 • Verordening havengelden 2023
 • Legesverordening 2023
 • Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023

Besluit

Akkoord.

D/22/076117 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Verminderen energieverspilling, een zaak van ons allemaal!

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over vermindering van energieverspilling en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/080525 | Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 'Rembrandtbrug'

Advies

 1. Verklaar de ingekomen zienswijzen op de drie ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder ontvankelijk;
 2. Stem in met de Nota van beantwoording zienswijzen besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Rembrandtbrug’;
 3. Stel de hogere waarden wegverkeerslawaai ex artikel 110a Wet geluidhinder vast ten behoeve van het bestemmingsplan Rembrandtbrug overeenkomstig bijgevoegd besluit hogere waarden Wet geluidhinder;
 4. Leg dit besluit gelijktijdig ter inzage met het na dit besluit vastgestelde bestemmingsplan Rembrandtbrug en stel de indieners van de zienswijzen hiervan schriftelijk op de hoogte.

Besluit

Akkoord.

D/22/079886 | Ledenraadpleging eenmalige uitkering december 2022

Advies

 1. Stem in (dus een 'voor' stem) om gemeentelijke medewerkers in december 2022 een eenmalige uitkering te verstrekken.
 2. Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale stemformulier invullen met een 'voor' stem, uiterlijk dinsdag 22 november 2022.

Besluit

Akkoord.

D/22/078611 | Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU

Advies

 1. In te stemmen met bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU.
 2. Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
  1. te besluiten kennis te nemen van bijgaand Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU;
  2. te besluiten met betrekking tot het ontwerp-besluit geen zienswijze in te dienen.

Besluit

Akkoord.

D/22/080554 | Noodfonds energiearmoede 2023

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. In te stemmen met het voorkeursscenario van het college voor het beschikbaar maken van een tijdelijk pakket aan extra maatregelen voor de aanpak van energie-armoede in het jaar 2023 ten behoeve van de groep inwoners met een inkomen van 120% tot 140% van het sociaal minimum en maatschappelijke organisaties die in problemen zijn geraakt door een gestegen energierekening.
 2. Het overschot aan Energietoeslag 2022, ongeveer € 400.000,-, bij bestemming van het resultaat van de jaarrekening toe te voegen als dekking op Noodfonds Energiearmoede.
 3. Het college op te dragen een projectplan op te stellen voor dit tijdelijk pakket aan extra maatregelen en de uitvoering zo spoedig mogelijk starten.
 4. Hiervoor een bedrag van € 1.000,000,- beschikbaar te stellen;
 5. Dit bedrag ten laste te brengen van het Noodfonds Energiearmoede, zoals dit is opgenomen in het raadsvoorstel van de conceptbegroting;
 6. In de voorjaarsrapportage in de risico-paragraaf een bedrag van € 500.000,- op te nemen voor het geval meer inwoners en maatschappelijke organisaties gebruik maken van het Noodfonds Energiearmoede dan voorzien.

Besluit

Akkoord.

D/22/077471 | Strategische verwervingen nabij Singel te Woerden

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de aankoop van grond en opstallen Singel 18-18a (en omgeving) te Woerden en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)