Collegevergadering 22 augustus 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Iris Jansen (notulist)

 

D/23/114728 | Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Woerden

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vast te stellen. 
2. Bij de aanpak van prioriteit ondermijning te kiezen voor scenario optimaal en bij de prioriteiten zorg en veiligheid, cybercriminaliteit en Schilderskwartier te kiezen voor scenario basis.
3. In geval de geadviseerde scenario's onder punt 2 worden vastgesteld een structureel budget van € 357.000 beschikbaar te stellen aan OOV ter uitvoering van het IVP
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110546 | Rapportage KPI archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Woerden

Advies

1. Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Woerden’ van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC). 
2. Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘Verbeterplan op de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Woerden’ vast. 
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘RIB KPI's archief- en informatiebeheer 2022 gemeente Woerden’, en stuur deze naar de raad. 
4. Stuur de KPI-rapportage 2022 en het daarbij behorende plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht. 
5. Stuur het plan van aanpak toe aan het RHC.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/114763 | Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2024

Advies

1. Stem in (dus een 'voor' stem) met de concept Arbeidsvoorwaardennota 2024. 

2. Laat de gemeentesecretaris daartoe het digitale stemformulier invullen met een 'voor' stem, uiterlijk 8 september 2023 12.00 uur.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116209 | Beantwoording schriftelijke vragen LijstvanderDoes - Brief gericht aan bewoners/ondernemers in de Reijerscop.

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van LijstvanderDoes inzake "Brief gericht aan bewoners/ondernemers in de Reijerscop".
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/113707 | Bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden

Advies

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel ten aanzien van het bestemmingsplan ‘Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden’ voor om: 
1. De door de klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde (ondertekend door 79 personen) ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan 'Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden' overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage; 
3. De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan 'Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden' vast te stellen; 
4. Het bestemmingsplan 'Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden' met digitale planidentificatie ‘NL.IMRO.0632.BPongvlkruisbenelx-bVA1‘ zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen; 5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116593 | Raadsvoorstel Startnotitie Gebiedsproces Windenergie Reijerscop

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Het college opdracht te geven het gebiedsproces in te richten zoals beschreven is in de startnotitie; 2. Daarbij de volgende drie onderdelen mee te nemen in het gebiedsproces: 
a. Participatie gericht op het in kaart brengen van issues, wensen en zorgen van belanghebbenden en op het verkennen van oplossingen; 
b. Het (laten) doen van onderzoek naar gebiedspecifieke onderwerpen; 
c. In kaart brengen van mogelijke initiatiefnemers. 
3. Hierbij de volgende algemene uitgangspunten te hanteren: 
a. Het proces staat alleen op hoofdlijnen vast; 
b. Veiligheid en vertrouwelijkheid van inbreng staat voorop; 
c. Uitkomsten moeten herleidbaar zijn door transparante verslaglegging; 
d. Alle deelnemers moeten over gelijke informatie kunnen beschikken; 
e. Binnen de kaders laten we zoveel mogelijk ruimte; 
f. Bij participatie werken we van binnen naar buiten;
g. Gemeentegrenzen niet van belang voor bepalen belanghebbenden. 
4. Bij de participatie in het gebiedsproces uit te gaan van de volgende groepen van belanghebbenden: 
a. Directe buren van het zoekgebied, bewoners en ondernemers in/aan de polder. 
b. Grondeigenaren met grond binnen het zoekgebied.
c. Omwonenden en ondernemers in een zone van ongeveer 2,5 kilometer om het zoekgebied (10 x tiphoogte).
d. Betrokken bewonersorganisaties en belangenorganisaties.
e. Betrokken (semi)overheden en nutsbedrijven.
f. Overige inwoners van de gemeente Woerden. 
5. Aan het einde van het gebiedsproces een eindverslag aan te bieden aan de gemeenteraad waaruit blijkt of het binnen wet- en regelgeving mogelijk is om grootschalig windenergie op te wekken in de polder Reijerscop. 
6. En om, als windenergie in Reijerscop mogelijk blijkt, voorbereidingen te treffen voor het vervolg van de ruimtelijke procedure. Te beginnen met het opstellen van een toetsingskader met criteria waar een vergunningsaanvraag aan moet voldoen. En om dit toetsingskader voor besluitvorming voor te leggen aan de raad. Waarna het college over kan gaan tot selectie van een initiatiefnemer
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/114191 | Openbaarheid fietspad Oortjespad

Advies

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Het fietspad langs het Oortjespad als openbare weg aan te wijzen en voor zover nodig als openbare weg te bestemmen; 
2. Het fietspad ingevolge artikel 49 Wegenwet op te nemen als openbaar fietspad in de wegenlegger van de gemeente
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/115941 | Erfgoedverordening Woerden 2023

Advies

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 1. De Erfgoedverordening Woerden 2023 vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110899 | Collegevoorstel Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Woerden

Advies

1. Besluit de ‘Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Woerden’ vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/112052 | Ontwikkelingen n.a.v. stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over ontwikkelingen n.a.v. stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/112136 | Herbenoeming lid raad van toezicht Minkema College 1 september 2023

Advies

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om een lid van de raad van toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken te herbenoemen met terugwerkende kracht, van 1 september 2023 tot 1 september 2027.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/115815 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Veiligheid bij evenementen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief betreffende de beantwoording van de vragen van de fractie Inwonersbelangen met als titel Veiligheid bij evenementen en verzend deze naar de gemeenteraad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/114835 | Uitslag verkiezing Tweede Kamer vaststellen met Centrale Stemopneming (CSO).

Advies

1. Besluit om op woensdagavond na 21.00 uur alleen op lijstniveau tellen en de volgende dag op kandidaatsniveau tellen volgens het principe CSO; 
2. Besluit de stemlocatie Thijs van der Polshal van 22 november 2023 tot en met 24 november 2023 te reserveren voor CSO; 
3. Besluit een extra budget van €12.500 toe te voegen aan de post Verkiezingen; 
4. Besluit de balies van burgerzaken op donderdag 23 en vrijdag 24 november te sluiten.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/115832 | Verordening Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Woerden 2023

Advies

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. De gemeentelijke adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Woerden in te stellen.
2. De bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de adviescommissie aan het college te delegeren. 
3. Daartoe vast te stellen de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Woerden 2023.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116565 | Verordening nadeelcompensatie Woerden 2023

Advies

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. De Verordening nadeelcompensatie Woerden 2023 vast te stellen, op basis waarvan inwoners en ondernemers nadeelcompensatie kunnen aanvragen als zij nadeel hebben van een planologische maatregel of financiële neveneffecten bij bouwwerkzaamheden, verkeersbesluiten en vergelijkbare besluiten, met als wijziging ten opzichte van de planschadeverordening: 
a. De heffing van een griffierecht van € 300,- voor het in behandeling nemen van planschadeverzoeken wordt van toepassing op alle verzoeken om nadeelcompensatie; 
b. Er is een drempelbedrag opgenomen van 2000 euro voor nadeelcompensatieverzoeken die gaan over geringe schade waarbij geen adviseur wordt ingeschakeld;
c. De verzoeken om nadeelcompensatie kunnen enkel worden ingediend met een door het bestuursorgaan vastgesteld elektronisch formulier
 

Besluit

akkoord.