Collegevergadering 21 november 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/23/121690 | Collegevoorstel regionale verkenner Utrecht-West

Advies 

1. Besluit in te stemmen met de inzet van een regionale verkenner. 
2. Besluit de lasten voor deze inzet te betrekken bij eerstvolgend P&C product. 
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het proces om te komen tot de koers inzake de regionale samenwerking Utrecht West Sociaal Domein en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/124349 | Variantenstudie 2023 Rembrandtbrug

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd voorstel voor om: 

1. De ontwerpvariant Midden uit Rembrandtbrug Variantstudie 2023 te kiezen als basis voor het vervolg van het project Rembrandtbrug; 
2. Een wijziging van het bestemmingsplan Rembrandtbrug op te stellen op basis van de ontwerpvariant Midden en dit in als ontwerp wijziging bestemmingsplan in procedure te brengen; 
3. Kennis te nemen van het rapport Second opinion raming Rembrandtbrug van Horvat en partners d.d. oktober 2023;
4. Kennis te nemen van de Auditverklaring vastgoedproces Rembrandtbrug van La Gro Geelkerken Advocaten BV d.d. oktober 2023. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125557 | Indexering sporttarieven en huur per 1 januari 2024

Advies 

1. De eenmalige korting van 8,3% op de CPI-index per 1 januari 2023 van 14,5% om te zetten in een structurele korting van 8,3% op de CPI-index vanaf 1 januari 2024 op onderstaande categorieën: 
a. het verenigingstarief voor de sportverenigingen en sportclubs (inclusief zzp’ers die sport aanbieden), niet zijnde commerciële partijen (zoals bijvoorbeeld kinderopvang organisaties); 
b. op de gebruikersvergoeding en de huur van de buitensportverenigingen; 
c. op de huur van sociaal maatschappelijke organisaties die zowel huren als een subsidie ontvangen van de gemeente; 
d. op de huur van sociaal maatschappelijke organisaties met een minimaal huurbedrag van € 600,--. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de indexering van de sporttarieven en de huur per 1 januari 2024 en stuur deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125420 | Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College

Advies 

1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen: 
1. Voor het Kalsbeek College kennis te nemen van de leerlingenprognose inclusief ruimtevraag voor de komende 10 jaren. 
2. Het inmiddels 12 jaar oude semi-permanente Bruggebouw aan te kopen voor een bedrag van € 495.000,- excl. BTW en € 598.950,- incl. BTW. 
3. Een krediet te verstrekken van € 598.950 voor de aankoop per 1 januari 2024. 
4. Het verschil (voordeel) tussen de reeds begrote bedragen voor de lease van het Bruggebouw en de lagere kapitaalslasten na aankoop van het Bruggebouw vrij te laten vallen. 
5. Op basis van het wettelijk geregelde, economische claimrecht van de gemeente de eventuele verplaatsing, dan wel het hergebruik door een derde partij (een school of andere bestemming) te heroverwegen, als het aantal aanwezige leerlingen, evenals de -prognose voor het Kalsbeek College daartoe aanleiding geven. Dit te evalueren per periode van 5 jaar.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125848 | Herijken (Bestemmings)reserves

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. De kerngegevens per reserve vast te stellen. 
2. De bestemmingsreserve Grote Infrastructurele Werken te handhaven, ondanks dat deze conform de Financiële Verordening vrij zou moeten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.
3. De bestemmingsreserve TOZO op te heffen en het resterende saldo van € 147.747 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
4. De bestemmingsreserve Onderwijskansenbeleid op te heffen en het resterende saldo van € 37.795 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
5. De bestemmingsreserve Inventaris Zwembaden op te heffen en het resterende saldo van € 309.253 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
6. De bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling op te heffen.
7. De bestemmingsreserve WW 3e jaar op te heffen en het resterende saldo van € 219.055 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
8. Een bedrag van € 3.624.000 uit de Reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
9. Een bedrag van € 1.902.000 uit de Reserve Kapitaallasten Economisch Nut vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
10. Geen rente meer toe te rekenen en te onttrekken aan de Reserve Kapitaallasten Economisch Nut, de Reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut en de Algemene Reserve. 
11. Het gelabeld deel 'Volkshuisvesting' in de Algemene Reserve niet langer te labelen. 
12. Het gelabeld deel 'Investeringsfonds Sociaal Domein' in de Algemene Reserve niet langer te labelen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125543 | Bestemmingsplan De Voortuin A12 Woerden

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan 'De Voortuin A12 Woerden' overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage; 
3. De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan 'De Voortuin A12 Woerden' vast te stellen; 
4. Het bestemmingsplan 'De Voortuin A12 Woerden' met digitale planidentificatie ‘NL.IMRO.0632.devoortuin-bVA1‘ zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'De Voortuin A12 Woerden' vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125817 | Bestemmingsplan Snellerpoort - Bouwveld B0

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Snellerpoort Bouwveld B0' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Snellerpoort Bouwveld B0' met planidentificatie NL.IMRO.0632.BPSnellerpoortB0-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen; 
3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Snellerpoort Bouwveld B0' ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/125979 | Normenkader 2023 / Controleverordening 2023 / Controleprotocol 2023 Woerden

Advies 

Stel de Raad voor:

1. de controleverordening gemeente Woerden 2023 vast te stellen; 
2. het controleprotocol gemeente Woerden 2023 vast te stellen;
3. Het normenkader gemeente Woerden 2023 vast te stellen voor 2023 en 2024.

Besluit

Akkoord