Collegevergadering 21 maart 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Iris Jansen (notulist)

D/23/092870 | Stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2020 te wijzigen.”
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086192 | Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2021-2022

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2020/2021 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091574 | aankondiging snippergroenstop

Advies

1. Stem in met het stopzetten van de behandeling van nieuwe aanvragen snippergroen tot 1 oktober 2023;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de stop op nieuwe aanvragen snippergroen tot 1 oktober 2023 en stuur deze naar de Raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/076106 | Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in bijlage 4 bij het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2. Besluit in te stemmen met het Eindverslag inspraak en vooroverleg bestemmingsplan 'Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden';
3. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden' met planidentificatie NL.IMRO.0632.devoortuin.ow01, bestaande uit regels, toelichting, verbeelding en bijlagen;
4. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden' ter inzage te leggen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091642 | Concept-jaarstukken Afval Verwijdering Utrecht 2022

Advies

1. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de concept-jaarrekening 2022 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en stuur deze door naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093388 | brief formateur nieuw college van GS 2023 inzake Landelijk gebied gemeente Woerden

Advies

1. Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde brief aan de formateur voor Gedeputeerde Staten van Utrecht 2023 inzake Landelijk Gebied gemeente Woerden
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093155 | Zienswijze ontwerpbegroting Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2024 WO

Advies

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2024;
b. Met betrekking tot de Ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2023 geen zienswijze uit te brengen
c. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2024 van €1.653.067 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2024, inhoudende een gelijkblijvend bedrag ten opzichte van de meerjarenraming 2024.

Besluit

akkoord.

D/23/094567 | Subsidie-aanvraag Woerden helpt Syrië

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de opbrengst van de actie van de actie ‘Woerden helpt Syrië’ te verdubbelen.
2. Stel de raad voor om de donatie van €6.600,- te dekken uit de stelpost raadsinitiatieven.
3. Besluit om met bijgevoegd raadsvoorstel ook de beantwoording van de schriftelijke vragen van Progressief Woerden en Woerden en Democratie ‘Hulp voor de getroffen gebieden in Syrië en Turkije’ af te doen.

 

Besluit

akkoord.