Collegevergadering 21 februari 2023

Aanwezigen Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Iris Jansen (Notulist)

 

D/23/090061 | Jaarbrief Wonen 2022

Advies

1. Stem in met de bijgevoegde Jaarbrief Wonen 2022 inclusief bijlage 7 - eerste bevindingen woonzorgonderzoek, Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Woerden-Habion en Jaaragenda 2023 van de Prestatieafspraken 2021-2024 GroenWest-Gemeente Woerden-HV Weidelanden;
2. Stem in met de Strategische woningbouwplanning Gemeente Woerden, de Voortgang woningbouwprojecten Gemeente Woerden en de Toelichting fases;
3. Stem in met de Planning Opleveringen Woningbouwprojecten Gemeente Woerden en Woningopleveringen Gemeente Woerden;
4. Stem in met het Persbericht Jaarbrief Wonen 2022;
5. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Jaarbrief Wonen 2022 inclusief bijlage 7 - eerste bevindingen woonzorgonderzoek, Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Woerden-Habion en Jaaragenda 2023 van de Prestatieafspraken 2021-2024 GroenWest-Gemeente Woerden-HV Weidelanden, de Strategische woningbouwplanning Gemeente Woerden, de Voortgang woningbouwprojecten Gemeente Woerden, de Toelichting fases, de Planning Opleveringen Woningbouwprojecten Gemeente Woerden en Woningopleveringen Gemeente Woerden en stuur deze naar de raad

Besluit

akkoord.


D/21/032884 | Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Woerden 2023-2030

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2023-2030 met conditieniveau 3 vast te stellen;
2. met ingang van 2023 een voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed" te vormen;
3. met ingang van 2023 het saldo van de bestemmingsreserve "onderhoud gemeentelijk vastgoed" over te hevelen naar de voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed";
4. de dotaties ten behoeve van de voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed" conform het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan vast te stellen en de jaarlijkse stortingen in de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed vrij te laten vallen;
5. de bestemmingsreserve "onderhoud gemeentelijk vastgoed" op te heffen;
6. de uitgaven voor groot onderhoud jaarlijks te onttrekken uit de voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed".
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/088850 | Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Advies

Advies aan college:
1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:
1. Het Regioplan Beschermd Wonen U16 vast te stellen als kader voor de samenwerking in de U16 rondom beschermd wonen voor de jaren 2023 tot en met 2028.
2. In te stemmen de vrij besteedbare inkomsten, afkomstig van gemeente Utrecht, in te zetten voor lokaal maatwerk beschermd wonen.
3. Zodra de definitieve bedragen vanuit de algemene uitkering en gemeente Utrecht bekend zijn de inkomsten en uitgaven op te nemen in een tussentijdse rapportage om de begroting hierop te wijzigen.
4. Onder voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad de samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio U16 2023-2028 aan te gaan.
5. Onder voorbehoud van vaststelling van het Regioplan door de raad het Uitvoeringsprogramma vast te stellen.
6. Kennis te nemen van de reactie van de participatieraad Woerden op het Regioplan.
Advies aan burgemeester:
1. Verleen wethouder Pennarts-Pouw volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/087492 | Intentieverklaring samenwerken programma ontzorging verduurzamen maatschappelijk Vastgoed

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:
1. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde Intentieverklaring samenwerken programma Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed - Cultuur;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het programma Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed en stuur deze naar de raad.
Advies aan de burgemeester:
Verleen wethouder A. de Regt volmacht om bijgevoegde intentieverklaring namens de gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089759 | Accordering Raadsinformatiebrief activiteiten 2022 klimaatbestendig en bodemdaling

Advies

Stem in met bijgaande raadsinformatiebrief over de activiteiten klimaatbestendig en bodemdaling 2022 en stuur deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089167 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden en Splinter inzake Vuurwerkoverlast tegengaan

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fracties Progressief Woerden en Splinter inzake 'Vuurwerkoverlast tegengaan' en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089712 | Benoeming / aanwijzing loco gemeentesecretarissen Woerden 2023

Advies

De plaatsvervanging van de gemeentesecretaris te regelen door het vaststellen van het bijgevoegd besluit.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089102 | Dienstverleningsovereenkomst ICT Woerden-FermWerk

Advies

Neem kennis van de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst ICT van de gemeente Woerden met FermWerk en stel deze vast.

 

Besluit

akkoord.

 


D/22/079541 | Aanpassing Personeelshandboek 2023 i.v.m. nieuwe Arbodienst (paragraaf 2.7 over ziekte en arbeidsongeschiktheid)

Advies

1. Stel - met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022 - de (geel gearceerde) aanpassingen van het Personeelshandboek vast in "paragraaf 2.7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid" als gevolg van de samenwerking met de nieuwe Arbodienst, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.
2. Stel - met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 - in "paragraaf 3.4.4.4 Werken in het buitenland" een extra randvoorwaarde vast, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.
3. Stel de overige (voornamelijk tekstuele) wijzigingen van het Personeelshandboek vast per 1 januari 2023, zoals opgenomen in het 'overzicht van wijzigingen Personeelshandboek 2023', onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.
4. Vraag de Ondernemingsraad om instemming over deze (geel gearceerde) aanpassingen van het Personeelshandboek in "paragraaf 2.7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid" , de extra randvoorwaarde in "paragraaf 3.4.4.4 Werken in het buitenland" en het 'overzicht van wijzigingen Personeelshandboek 2023'.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089175 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Geen toekomst meer voor het hertenkamp, en dan?

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragenvan D66 Woerden inzake Geen toekomst meer voor het hertenkamp, en dan? en stuur deze naar de raad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089506 | Vaststellen bestemmingsplan Naast Breudijk 22

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Het bestemmingsplan 'Naast Breudijk 22' met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.naastbreudijk22-bVA1 ongewijzigd vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089800 | Benoeming leden van raad van toezicht Minkema College voorjaar 2023

Advies

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de in het voorstel genoemde twee personen te benoemen als leden van de raad van toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar voorgezet onderwijs in Woerden en omstreken, voor de perioden 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 en 1 april 2023 tot 1 april 2027.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089339 | Raadsinformatiebrief Sportakkoord en Sportoverleg

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de voortgang van het Lokaal Sportakkoord en het Sportoverleg en stuur deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/090423 | Economisch Actieplan 2022-2026

Advies

1. Stem in met bijgevoegd Eindconcept februari 2023 "Economisch Actieplan 2022-2026".
2. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om het "Economisch Actieplan 2022-2026" vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.