Collegevergadering 20 september 2022

D/22/070386 | Vaststellen wijzigingsplan en besluit hogere waarde Geestdorp 27

Advies

 1. Besluit het "Wijzigingsplan Geestdorp 27" met IMRO.0632.WPGeestdorps27-wOW1 ongewijzigd vast te stellen.
 2. Stel een hogere geluidswaarde vast vanwege het geluid vanwege de Utrechtsestraatweg en de MiddenNederlandroute (N198) ten behoeve van het Wijzigingsplan Geestdorp 27.

Besluit

Akkoord.

D/22/072923 | gaswinning Papekop

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over gaswinning in Papekop en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/21/024157 | Graven met bijzondere status

Advies

 1. Verleen, conform de lijst bijzondere graven D/21/033290, een bijzonder status aan alle graven van Molukse KNIL militairen en hun partners in de gemeente Woerden.
 2. Stem in met de voorgestelde kaders en randvoorwaarden in dit voorstel om op verzoek van de rechthebbende het toewijzen van een beschermde status mogelijk te maken.
 3. Neem de kosten van de grafrechten en onderhoud over ten aanzien van bestaande graven dan wel toekomstige graven van Molukse KNIL-veteranen en hun partners in de gemeente Woerden.
 4. Besluit om het verzoek om de bijzondere status voor graven van de tweede generatie Molukkers af te wijzen.
 5. Besluit tot het plaatsen van een informatiebordje bij de begraafplaatsen met graven van Molukse KNIL militairen.
 6. Besluit om bij opheffen van een begraafplaats de stoffelijke resten van graven met een beschermde status, in overleg met de nabestaanden, te laten herbegraven op kosten van de gemeente Woerden.

Besluit

Akkoord.

D/22/063950 | Vervanging inventaris zwembaden

Advies

 • De huidige inventarisregeling met WoerdenSport verlengen tot 1 juli 2025. Indien er per 30 juni 2025 een overschot op de ontvangen voorschotten bestaat, zal WoerdenSport dit terugbetalen aan de gemeente.

Besluit

Akkoord.

D/22/072857 | eerste recht van koop grond Prorail/Railinfratrust

Advies

 • Besluit om geen gebruik te maken van het eerste recht van koop ten aanzien van ca. 50 m2 grond die Prorail voornemens is te verkopen aan projectontwikkelaar MCGR.

Besluit

Akkoord.

D/22/073298 | Toetreden tot Platform Kleine Landschapselementen

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 1. Besluit tot toe treden tot het Platform Kleine Landschapselementen;
 2. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Toetredingsovereenkomst Platform Kleine Landschapselementen 2022-2024;
 3. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine Landschapselementen 2022-2024.

Besluit

Akkoord.

D/22/072750 | Uitstel oplevering nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 en uitvoeringsplan 2023/2024.

Advies

 1. Stel de bijgevoegde startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vast.
 2. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: de oplevering van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 met een half jaar uit te stellen, en dienovereenkomstig het huidige IVP 2019-2022 te verlengen totdat het nieuwe IVP 2023-2026 is vastgesteld (verwachting 1 juli 2023).
 3. Onder voorbehoud van een positief besluit van de raad over punt 2, de oplevering van het nieuwe uitvoeringsplan IVP 2023-2024 met een half jaar uit te stellen, en dienovereenkomstig het huidige uitvoeringsplan IVP 2021-2022 te verlengen totdat het nieuwe IVP door de raad is vastgesteld (verwachting 1 juli 2023).

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pouw-Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)