Collegevergadering 20 juni 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/23/107501 | Reconstructie deel Nieuwendijk (Ridderstraat tot 's Gravensloot)

Advies

In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door de sturen naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093510 | Taakstelling huisvesting statushouders 2023 en realisatie taakstelling huisvesting statushouders 2022

Advies

In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over 'de taakstelling huisvesting statushouders in 2023 en realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders in 2022' en deze aan de raad te sturen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109515 | derde wijziging legesverordening 2023 Woerden

Advies

De derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109175 | SPUK MEOZ-subsidieaanvraag indienen

Advies

1. Besluit een specifieke uitkering aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op grond van de Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ), voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van de Woerdense zwembaden in 2022 en 2023. 
2. Besluit om de te verkrijgen specifieke uitkering die de gemeente in het kader van de SPUK MEOZ-regeling ontvangt toe te voegen aan het begrotingssaldo.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109229 | Raadsinformatiebrief melding uitvoering geluidsmaatregelen Hollandbaan

Advies

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over de geluidsmaatregelen Hollandbaan met kenmerk D/23/109254 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109543 | Voortgang toeslagenaffaire - juni 2023

Advies

Stem in met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de voortgang in de afwikkeling van de Toeslagenaffaire en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord