Collegevergadering 20 december 2022

D/22/083984 | Grondprijsbrief 2023

Advies

1. Stel de Grondprijsbrief 2023 vast;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Grondprijsbrief 2023 en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/083900 | Afwijken van welstandsadvies

Advies

1. Besluit af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed van 5 oktober 2022 om de omgevingsvergunning alsnog te kunnen verlenen.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/065517 | Beheer openbare ruimte (BOR) herfstupdate 2022

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2022 herfstupdate en verzendt deze aan de Raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082246 | Beantwoording motie "pak overlast houtstook aan" 9 juni 2022

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over vermindering van houtstookoverlast en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/22/083009 | Ontwerp verklaring van geen bedenkingen OLO6621801 - Nespad 61-63

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het realiseren van een paardenbak, een paddock, een uitbreiding bijgebouw en een mestcontainer op het adres Nespad 61-63 in Zegveld (OLO6621801);
2. Te besluiten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kan worden aangemerkt als definitief afgegeven.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082187 | vaststellen wijzigingsplan en besluit hogere grenswaarde Appellaan 12

Advies

1. alle indieners van zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan "Appellaan 12, Harmelen" ontvankelijk te verklaren;
2. in te stemmen met de 'Nota van beantwoording van zienswijzen ontwerpwijzigingsplan "Appellaan 12, Harmelen";
3. het wijzigingsplan "Appellaan 12, Harmelen" (met digitale planidentificatie IMRO.0632.WPAppellaan12-wOW1) gewijzigd vast te stellen;
4. besluit ten behoeve van het wijzigingsplan "Appellaan 12, Harmelen" een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/083998 | Vaststellen nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Woerden

Advies

1. Stel de nadere regels en beleidsregels subsidiëring Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Woerden vast, maak deze bekend in de elektronische uitgave van het Gemeenteblad en laat deze op 1 januari 2023 in werking treden;
2. Trek de Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Woerden, welke op 1 januari 2021 in werking getreden zijn, in;
3. Trek de Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Woerden, welke op 1 januari 2020 in werking getreden zijn, in.

Besluit

akkoord.

 

D/22/083813 | Vervolgstappen stoppen met ontwikkeling GGiD

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) in onze regio en verzend deze aan de raad.
2. De begrotingsonrechtmatigheid te accepteren die voortkomt uit de lastenoverschrijding door het afboeken van de geactiveerde GGiD-kosten overwegende dat de overschrijding naar verwachting een tekort veroorzaakt in programma 3.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/22/073103 | Collegevoorstel bestemmingsplanwijziging Havenstraat 11

Advies

1. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Havenstraat 11, Woerden' met planidentificatie NL.IMRO.0632.Havenstraat11-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
2. Besluit de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen.
3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Havenstraat 11, Woerden' ter inzage te leggen.
4. Besluit om, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning (O6736305) ter inzage te leggen.

Besluit

akkoord.

 

D/22/082257 | Samenwerking Utrechtse gemeenten sociaal recreatief vervoer (Wmo-vervoer) per 18-12-2023

advies

1. Per 20 januari 2023 bijgevoegde privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten ‘Regiotaxi Utrecht 2023’ aan te gaan.
2. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen.
a. Wethouder Walther Kok, namens Regio Utrecht West, plaats te laten nemen in de Bestuurlijke Stuurgroep en in het Breed Bestuurlijk Overleg van de samenwerking Regiotaxi Utrecht.
b. De benodigde bijdragen in de salariskosten van de programmamanager en -secretaris van € 4.592,- per jaar en de communicatiekosten te betalen.
3. Als voorbereiding op de aanbesteding bijgevoegde ‘Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen.

Besluit:

akkoord.