Collegevergadering 1 november 2022

D/22/075631 | Regionale samenwerkingsafspraken Omgevingswet

Advies

Voorstel aan burgemeester en wethouders:

 1. Neem kennis van het proces om te komen tot interbestuurlijke afspraken Omgevingswet.
 2. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde regionale intentieovereenkomst Omgevingswet.

Besluit

Akkoord.

D/22/075059 | Verduurzamen brandweerpost Woerden via een bouwteamovereenkomst

Advies

 1. Besluit af te wijken van het Gemeentelijk Inkoop-en aanbestedingsbeleid teneinde via een voorselectie een aannemer te selecteren voor het verduurzamen van de technische installaties van de brandweerkazerne te Woerden;
 2. Besluit tot het aangaan van een bouwteam-overeenkomst met de te selecteren aannemer.

Besluit

Akkoord.

D/22/075311 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Evenementen en omwonenden

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van fractie Progressief Woerden inzake "Evenementen en omwonenden" en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/077478 | RIB mbt Schaarste bij Wmo-maatwerk aanbieders

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over schaarste bij Wmo-maatwerk aanbieders en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/077294 | Benoeming twee leden van de raad van toezicht Stichting Klasse

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. De heer S. J. Keulen te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor de periode (met terugwerkende kracht) van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2026.
 2. De heer R. Looije te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Klasse voor de periode (met terugwerkende kracht) van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2026.

Besluit

Akkoord.

D/22/076836 | Advies besturenfusie protestants-christelijk basisonderwijs Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld.

Advies

Besluit:

 • Het voorgenomen besluit van Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs (Kamerik), Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Zegveld, Vereniging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen en Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Wilnis, om te fuseren tot één nieuwe vereniging als schoolbestuur van de vier betrokken basisscholen te onderschrijven.

Besluit

Akkoord.

D/22/076849 | Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. de volgende collegeleden aan te wijzen als lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: lid: wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw plaatsvervangend lid: burgemeester Victor Molkenboer
 2. Voor te dragen als lid van het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden,: wethouder Mariëtte Pennarts-Pouw

Besluit

Akkoord.

D/22/076475 | Ernstige Dyslexie - poortwachter

Advies

 • Beleg de poortwachtersfunctie ernstige dyslexie bij het samenwerkingsverband Passenderwijs, conform eerdere regionale besluitvorming.

Besluit

Akkoord.

D/22/078062 | Artikel 42 vragen Splinter - Verdwijning katten

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Splinter inzake 'Verdwijning katten' en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/078603 | Samenwerkingsovereenkomst gemeenten RMC-regio 19 en NUOVO Scholen, inzake Ithaka Internationale Schakelklassen

Advies

 1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst gemeenten RMC-regio 19 en NUOVO Scholen, inzake Ithaka Internationale Schakelklassen.
 2. Stel een bedrag van € 20.000,- (twintigduizend euro) incl. BTW ter beschikking uit het eerder ter beschikking gestelde budget t.b.v. Oekraine ter dekking van de te verwachten kosten voor het schooljaar 2022/2023.

Advies aan burgemeester

 • Verleen wethouder Onderwijs Jacques Rozendaal volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/078224 | Beantwoording schriftelijke vragen (art. 42 RvO) - Wie draait op voor juridische kosten Oudewater?

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over "Wie draait op voor juridische kosten Oudewater?" en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/074859 | Bestuurlijke vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 1. besluit, door middel van bijgevoegd besluit, burgemeester Molkenboer, wethouder Noorthoek, wethouder De Regt, wethouder Vierstra, wethouder Rozendaal en wethouder Pennarts-Pouw aan te wijzen als leden en/of plaatsvervangend leden in de (algemeen en dagelijks) besturen van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, rechtspersonen en andere organisaties waaraan de gemeente Woerden verbonden is en ten aanzien waarvan uw college bevoegd is deze aanwijzingen te doen.
 2. stel de raad, met bijgevoegd raadsvoorstel, voor om wethouder Rozendaal en wethouder Pennarts-Pouw aan te wijzen als lid (voorzitter) respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk.
 3. De hiervoor genoemde bestuurders mandaat te verlenen om de gemeente Woerden tijdens vergaderingen van de betrokken Gemeenschappelijke Regelingen, stichtingen en andere organisaties te vertegenwoordigen en de handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van deze functie.

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan de hiervoor genoemde bestuurders om de gemeente Woerden tijdens vergaderingen van de betrokken Gemeenschappelijke Regelingen, stichtingen en andere organisaties te vertegenwoordigen en de handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van deze functie.

Besluit

Akkoord

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).