Collegevergadering 19 september 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal en Martien Brander.

 

D/23/117656 | Vaststellen Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028

Advies

1. Stem in met bijgevoegde Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028. 
2. Neem kennis van de bijgevoegde reactiematrix met zienswijzen van de inspraakronde en de wijze waarop de reacties zijn verwerkt in de voorliggende beleidsagenda. 
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor de Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 vast te stellen. 
4. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor in te stemmen met de harmonisering van de tarieven toeristenbelasting naar het provinciaal gemiddelde per 1 januari 2025.
 

Besluit

akkoord.

 

D//23/118614 | Subsidies Sociaal domein 2024

Advies

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief 'Subsidies Sociaal domein 2024'. 
2. Verzend de raadsinformatiebrief 'Subsidies Sociaal domein 2024' naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/118454 | Aanwijzingsbesluit LPA

Advies

stem in met bijgevoegd aanwijzingsbesluit waarbij de medewerkers werkzaam in de functies van Specialist A, Senior vakinhoudelijk medewerker, Vakinhoudelijk medewerker A en Vakinhoudelijk medewerker B binnen de afdeling Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest voor de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden worden aangewezen als ambtenaren als bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 jo. artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/118612 | Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Woerden 2023

Advies

Stel de bijgevoegde “Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Woerden 2023” (D/23/118647) vast.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116034 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA Woerden inzake Onderhoud openbaar groen na oplevering nieuwbouwprojecten 

Advies

1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen van CDA Woerden inzake Onderhoud openbaar groen na oplevering nieuwbouwprojecten. 
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/118941 | Inkoop- en aanmeldproces Noodfonds Energiearmoede 2023

Advies

1. Besluit af te wijken van de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Woerden opgenomen verplichting tot meervoudig onderhands aanbesteden voor de opdrachtverstrekking aan Duurzaam Woerden voor energiecoaches en aan Present Woerden voor een FIXbrigade. 
2. Neem kennis van een verlenging van de duur van het project Noodfonds Energiearmoede 2023 tot en met in ieder geval maart 2024. 
3. Neem kennis van bijgevoegd inkoopproces voor pijler 2, energiebesparing woningen, van het Noodfonds Energiearmoede 2023. 
4. Neem kennis van de bijgevoegde aanmeldprocedure voor pijler 2, energiebesparing woningen, van het Noodfonds Energiearmoede 2023 en bijbehorende risicoanalyse met betrekking tot privacywetgeving.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/118574 | Letter of Intent: Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders: 
1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Letter of Intent "Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden"; Advies aan burgemeester: 
2. Verleen volmacht aan wethouder Landelijk gebied, de heer Ad de Regt, om deze Letter of Intent namens de gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.