Collegevergadering 19 maart 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/133220 | Subsidie bommenregeling

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. De gemaakte kosten in de periode van januari 2022 tot en met december 2023 voor het onderzoeken, opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven vast te stellen op € 143.728,08 exclusief BTW. 2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 143.728,08 = €97.735.09 exclusief BTW.

Besluit

Akkoord

 

D/24/138887 | Stand van zaken planstudies fiets

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken planstudies fiets en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138814 | Verkeersveiligheid op Defensie-Eiland

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande beantwoording artikel 42 vragen Splinter “Verkeersveligheid Defensie-Eiland”.

Besluit

Akkoord

 

D/24/137008 | Vaststelling wijzigingsplan Ir. Enschedéweg 3

Advies 

Besluit het wijzigingsplan ''Ir. Enschedéweg 3 Kamerik'' met planidentificatie NL.IMRO.0632.wpIrEnschedeweg3-VA01, bestaande uit regels, toelichting en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138834 | Wijziging Nadere Voorschriften en Algemene Voorwaarden parkeren

Advies 

1. Besluit de bijgevoegde "Nadere voorschriften parkeren gemeente Woerden 2024" vast te stellen; 
2. Besluit de bijgevoegde "Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie april 2024" vast te stellen; 
3. Besluit de bijgevoegde "Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden, april 2024"vast te stellen.

Besluit

Akkoord