Collegevergadering 19 december 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen  

 

D/23/127076 | Variantenstudie Amsterdamlaan - Eilandenkade

Advies 

Stel de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade’; 
2. In te stemmen met de keuze voor variant 2a (rotonde) als passende oplossing voor het kruispunt Amsterdamlaan - Eilandenkade; 
3. In te stemmen met de keuze voor 'scenario uitvoering 2030'. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129639 | Burgerinitiatief Huize Gaza

Advies 

1: Kennis te nemen van het burgerinitiatief en deze mee te nemen bij de herprioritering van voorraadlijst ruimtelijke initiatief in januari 2024; 
2: In te stemmen met bijgevoegde schriftelijke reactie op burgerinitiatief over Huize Gaza; 
3: In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over burgerinitiatief Huize Gaza en deze naar de raad te sturen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129072 | Raadsinformatiebrief over handreiking participatie bij initiatieven Omgevingswet


Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de handreiking participatie bij initiatieven Omgevingswet. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128857 | Subsidieregeling gebruik hardcups bij evenementen

Advies 

1. Besluit de Subsidieregeling ter bevordering van het gebruik van hardcups Woerden vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/124386 | CentrumManagementWoerden

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. kennis te nemen van het Startnotitie Centrummanagement Woerden; 
2. geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college met betrekking tot het voorgenomen besluit tot deelneming in een mede door haar op te richten stichting. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128279 | Aanwijzing toezichthouders RIEC en aanwijzing toezichthouders gemeente Woerden met bevoegdheid tot binnentreden woningen

Advies 

1. Besluit overeenkomstig bijgevoegde aanwijzingsbesluiten ; 
a. De medewerkers van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland, werkzaam in het Regionaal team ondermijning, in het specifiek Team Operationele Versterking, met de functie bestuurlijke uitvoeringsspecialist, als toezichthouder aan te wijzen; 
b. De in het aanwijsbesluit genoemde personen, werkzaam als medewerker toezicht en handhaving in het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Woerden, aan te wijzen met de bevoegdheid tot binnentreden. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/122030 | Plattelandsagenda Woerden: voorstel aanpak

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de aanpak van de plattelandsagenda Woerden en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129409 | Proces-RIB Stadspas

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de processtappen die genomen moeten worden om tot een Stadspas te komen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/123064 | Aanpassing afspraken reiskosten woon-werkverkeer

Advies 

1. Neem een principe besluit om de openbaar vervoerskosten (2e klas) voor woon-werkverkeer voor 100% te vergoeden, (indien noodzakelijk met terugwerkende kracht), met ingang van 1 januari 2024. 
2. Stel in principe de bijgevoegde – met geel gearceerde – teksten voor paragraaf 2.6.1 (tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer) van het Personeelshandboek vast.
3. Kom vervolgens met het Lokaal Overleg tot overeenstemming over dit principe besluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129416 | Accountantsprotocol WMO en Jeugdwet 2023 en verder

Advies 

1. In te stemmen met het overnemen van het bijgevoegde landelijke accountantsprotocol voortkomend uit het project iSociaal Domein (bijlage 1) als aanvulling op de bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2023. 
2. In te stemmen met het voorstel om in het vervolg de jaarlijks ge-update landelijke accountantsprotocol aan te houden zonder hiervoor instemming van het college van burgemeester en wethouders te hoeven aanvragen. Onvoorziene omstandigheden, zoals wijzigingen ten aanzien van de omzetgrens van € 125.000,- , of wijzigingen ten aanzien van de wijze van inkoop uitgezonderd. 
3. In te stemmen met het instellen van de omschreven omzetgrens van € 125.000,- voor het aanleveren van een controleverklaring door de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2023 en verder. 
4. In te stemmen met het communiceren aan de zorgaanbieders over het hanteren van dit protocol in aanvulling op de bestaande contracten, middels bijgevoegde brief (bijlage 2) verzonden vanuit de inkooporganisatie Utrecht West. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129569 | Aangaan van een koop-realisatieovereenkomst met Radix & Veerman voor de verkoop van perceel Raadhuislaan 1 te Harmelen

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde koop- realisatieovereenkomst met bijlagen voor de ontwikkeling van een perceel ter plaatse van de Raadhuislaan 1 te Harmelen (Z/23/055626 / D/23/129465); 
2. Besluit op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid onder b, van de Wet open overheid een verplichting tot geheimhouding op te leggen op de inhoud van de bijgevoegde kooprealisatieovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen.

Advies aan burgemeester: 
Verleen volmacht aan wethouder Noorthoek om de bijgevoegde koop-realisatieovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129514 | Activiteiten uit 2023 van de programma’s bodemdaling en klimaatbestendig

Advies 

In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de activiteiten van de programma's bodemdaling en klimaatbestendig en deze door te sturen naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129654 | Beantwoording vragen art. 42 RvO ChristenUnie-SGP, D66 Woerden, CDA Woerden, Inwonersbelangen en Lijst van der Does inzake haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met beantwoording van artikel 42-vragen over het haalbaarheidsonderzoek kurch en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129583 | Uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2023 (Woerden)

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst Oudewater - Woerden 2023.

Besluit

Akkoord

 

D/23/126811 | Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Advies 

Besluit tot het instellen van een meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap met ingang van 1 januari 2024.

Besluit

Akkoord

 

D/23/130070 | Stand van zaken opvang en huisvesting voor vluchtelingen en statushouders

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken opvang en huisvesting voor vluchtelingen en de versnelde uitstroom van statushouders en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129627 | Raadsinformatiebrief sluiting Rembrandt van Rijnschool

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de sluiting van de Rembrandt van Rijnschool (D/23/129621) en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/130441 | Artikel 42-vragen ChristenUnie-SGP over Locatie gezocht voor de Roemeniëmarkt!

Advies

1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatie met de beantwoording van artikel 42-vragen van ChristenUnie-SGP over Locatie gezocht voor de Roemeniëmarkt! 
2. De bijgevoegde raadsinformatie naar de gemeenteraad te sturen. 

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de sluiting van de Rembrandt van Rijnschool (D/23/129621) en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129431 | RIB stand van zaken ecologie

Advies 

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom ecologie en biodiversiteit en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128595 | Samenwerkingsovereenkomst Energiedienstencentrum

Advies 

Advies aan burgemeester en wethouders:

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum met bijlagen;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum en stuur deze naar de raad. 

Advies aan burgemeester: 

Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum namens de gemeente Woerden te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129395 | RIB voortgang regioplan U16 Beschermd Wonen en lokale inzet ter preventie van Beschermd wonen in 2023

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over "voortgang regioplan U16 Beschermd Wonen en lokale inzet ter preventie van Beschermd wonen in 2023" en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128443 | Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Advies 

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om: 
1. Kennis te nemen van de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht.
2. Geen zienswijze in te dienen. 
3. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2024 van €61.000 (GBTP) en €5.000 (IGPP) te verwerken in de voorjaarsnota 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127124 | Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (Woerden)

Advies

1. Neem kennis van de bijgevoegde aanbiedingsbrief van de Archiefcommissie van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard met bijlage;
2. Stem in met het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard;
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard en de bijbehorende aanbiedingsbrief;
2. geen zienswijze over het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard via de Archiefcommissie ter kennis van het college te brengen en het college hiervan middels de brief met kenmerk D/23/129154 op de hoogte te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129426 | Verblijven in de Rijnstraat

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over verblijven in de Rijnstraat en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/128904 | Terinzagelegging wijzigingsplan Ir. Enschedéweg 3 Kamerik

Advies 

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp-wijzigingsplan ''Ir. Enschedéweg 3 Kamerik'', dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt.
2. Besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan ''Ir. Enschedéweg 3 Kamerik'' met planidentificatie NL.IMRO.0632.wpIrEnschedeweg3-on01 bestaande uit regels, toelichting en verbeelding; 
3. Besluit het ontwerp-wijzigingsplan ''Ir. Enschedéweg 3 Kamerik'' voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/127911 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van LijstvanderDoes en Splinter inzake Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over Woonzorgcentrum Gaza (Zorggroep St. Maarten) te Harmelen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127917 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Warmtepompen in woningen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van Woerden&Democratie inzake Warmtepompen in woningen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/128543 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Leegstandsverordening in Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van D66 Woerden inzake Leegstandsverordening in Woerden.

Besluit

Akkoord