Collegevergadering 18 oktober 2022

D/22/075693 | Extra krediet project Rembrandtbrug

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. Ten behoeve van de realisatie van het project Rembrandtbrug het projectbudget te verhogen met de € 9.810.000 en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting en meerjareninvesteringsplanning. Het totale projectbudget wordt zodoende € 31.365.000 en is de financiële dekking voor het dragen van alle projectkosten door gemeente.
 2. Het college opdracht te geven om de raad voor het besluit tot gunning van het werk aan de aannemer een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet (zoals bedoeld in beslispunt 1), inclusief rapportage van alle kosten en risico’s van en kansen.

Besluit

Akkoord.

D/22/076052 | Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 en Concept begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2022 en de concept-begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 2. Voor de extra deelnemersbijdrage in 2022 aan recreatieschap Stichtse Groenlanden een incidenteel budget van € 31.263 beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de algemene middelen in 2022.
 3. Kennis te nemen dat de gevraagde deelnemersbijdrage voor 2023 past binnen het hiertoe beschikbare budget (65700021/43304) binnen de concept-begroting 2023 van de gemeente Woerden
 4. De zienswijze met kenmerk (Z/22/05020 / D/22/076538) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
  1. de gemeenteraad van Woerden kan instemmen met de 2e begrotingswijziging omdat de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk dan wel onvermijdelijk zijn en bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie van de regionale recreatietaken.
  2. de gemeenteraad van Woerden kan instemmen met de concept-begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
  3. de gemeenteraad vraagt een nadere onderbouwing: waarom het recreatieschap verwacht uit te komen met de begrote middelen voor beheer en onderhoud ondanks dat het werkelijke inflatiecijfer hoger is dan waar het recreatieschap voor de concept-begroting 2023 mee rekent.
  4. de gemeenteraad vraagt aandacht voor de wijze waarop financiële risico’s worden beheerst, gezien het zeer lage weerstandsvermogen (0,1) in de concept-begroting 2023 en hoe de algemene reserve weer op peil kan worden gebracht.

Besluit

Akkoord.

D/22/076645 | Mantelzorgwaardering

Advies

 • Stel Artikel 18 (jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers) vast van de Nadere regels en beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2022.

Besluit

Akkoord.

D/22/076230 | Zienswijze (ontwerp)kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU

Advies

De raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.
 2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2024, D/22/075407 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
  1. Forse stijging van het uurtarief.
  2. Nadere onderbouwing aanpassen functiehuis bij behandeling begroting 2024.
 3. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2024 van € 1.707.331 te verwerken in de Kadernota 2024, inhoudende een verhoging van € 137.473 ten opzichte van de meerjarenraming 2023.

Besluit

Akkoord.

D/22/076530 | Rapportage toekomst zwembaden Woerden

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. kennis te nemen van rapportage 'Toekomst zwembaden Woerden';
 2. de scenario's 'sluiting/ sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties)' verder uit te werken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen;
 3. de oprichting van een sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden en gemeentelijke (binnensport)accommodaties te verkennen;
 4. voor het opstellen van een projectplan ten behoeve van de scenario's 'sluiting/ sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties)' en het samenstellen van een projectorganisatie een bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen. Vanuit het collegewerkprogramma wordt in zowel 2023 als 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld. Via dit raadsvoorstel vragen wij € 25.000 extra ter beschikking te stellen.

Besluit

Akkoord.

D/22/074334 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Problemen door zwaar vrachtverkeer op de Ambachtsheerelaan in Harmelen

Besluit

Akkoord.

D/22/075578 | Beantwoording Motie Bomen in Beeld 2022

Advies

 • Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadinformatiebrief over beantwoording Motie "Bomen in Beeld" 2022 en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

ONGEZIEN  D/22/075518 | Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021

Advies

 • Neem kennis van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over 2021.

Besluit

Akkoord.

ONGEZIEN | D/22/076127 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Doelgroepenvervoer

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief omtrent de beantwoording van artikel 42-vragen over doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer) in de gemeente Woerden van Inwonersbelangen en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/075985 | Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rembrandtbrug

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. Alle 16 ontvangen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Rembrandtbrug;
 3. De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Rembrandtbrug vast te stellen;
 4. Het bestemmingsplan Rembrandtbrug met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632. bprembrandbrug-bOW1) zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen.

Besluit

Akkoord.

D/22/075606 | Intrekken "Nota parkeernormen gemeente Woerden - september 2014"

Advies

 • Besluit de Nota parkeernormen gemeente Woerden - september 2014 in te trekken.

Besluit

Akkoord.

D/22/075306 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Meer regie en kansen voor gemeenten op wonen

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van D66 Woerden inzake 'Meer regie en kansen voor gemeenten op wonen' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/074543 | Beantwoording artikel 42 vragen W&D verwerking middelen uit gemeentefonds voor het jaar 2026 en programmabegroting 2023-2026

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van art. 42-vragen inzake de verwerking van de middelen uit het gemeentefonds voor het jaar 2026 en de programmabegroting 2023 - 2026.

Besluit

Akkoord.

D/22/075703 | Strategische woningbouwplanning 2021-2022 (halfjaarlijkse update)

Advies

 1. Stel de Strategische Woningbouwplanning 2021-2022 (halfjaarlijkse update) en de bijbehorende Toelichting op de Strategische Woningbouwplanning 2021-2022 (halfjaarlijkse update) vast.
 2. Stel de bijgevoegde Planning opleveringen 2021-2022 (halfjaarlijkse update) vast.
 3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Strategische Woningbouwplanning 2021-2022 (halfjaarlijkse update) en de bijbehorende Toelichting op de Strategische Woningbouwplanning 2021-2022 (halfjaarlijkse update) en de Planning opleveringen 2021-2022 (halfjaarlijkse update) en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.,

Ongezien | D/22/075697 | Advies bezwaarzaak Stichting Thuishuis - subsidieaanvraag 2022 & 2023

Advies

 1. Het bijgevoegde advies van de commissie bezwaarschriften gemeente Woerden over te nemen;
 2. De ingediende bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 26 april 2022 te herroepen;
 3. Bijgevoegde brief te versturen aan bezwaarmaker;
 4. Het gesprek met Stichting Thuishuis betreffende haar dienstverlening, inclusief de dienst ANWB AutoMaatje, en de wijze waarop deze aansluiting vindt met de Maatschappelijke Agenda vervolgen;
 5. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 'Voortgang van de motie vreemd – toekomst AutoMaatje' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

Aanwezigen

Aanwezig

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts en Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).