Collegevergadering 18 april 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

 

D/23/095624 | Beantwoording art. 42 vragen van fractie CDA inzake samenwerking Woerden-Oudewater

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over 'Samenwerking Woerden-Oudewater" en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094666 | Noodzakelijke vervanging van openbare verlichting

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de noodzakelijke vervanging openbare verlichting en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093222 | vaststellen bestemmingsplan Watermolenlaan 1

Advies

1. Stel de hogere waarde ex artikel 110a Wet geluidhinder vast ten behoeve van het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Woerden, Watermolenlaan 1 en leg dit besluit gelijktijdig ter inzage met het vastgestelde bestemmingsplan.
2. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 1. het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Woerden, Watermolenlaan 1'(met planidentificatie
NL:IMRO:0632.BPWatermolenln1-bVA1), ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Woerden, Watermolenlaan 1' vast te stellen;
3. de bijlage "Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan" van het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Woerden, Watermolenlaan 1', als bijlage op te nemen in de gemeentelijke welstandsnota.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098062 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van het CDA over een nachttrein in Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van het CDA over een nachttrein in Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098111 | beantwoording raadsvragen Woerden & Democratie, Woerden gasloos 2030, was dat wel zo'n goed idee

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over Woerden gasloos in 2030 en stuur deze naar de raad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095708 | Zienswijze bijgestelde begroting 2023, begroting 2024 en jaarstukken 2022 ODRU Woerden

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODRU, met een negatief resultaat van € 49.407.
2. Kennis te nemen van de 1e (ontwerp)bijgestelde begroting 2023 van de ODRU waarbij de wijzigingen leiden tot een eenmalige extra bijdrage voor Woerden van € 111.600.
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2024 van de ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden is opgenomen van € 1.511.530 (13.679 contracturen).
4. De zienswijze met kenmerk D/23/095260 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 a. Er blijft een risico op tekort in 2023.
 b. Onzekerheid in begroting 2024.
 c. Uitvoering Omgevingswet maakt 2024 een spannend jaar.
 d. Zorgvuldig traject voor verkenning 1 omgevingsdienst is nodig.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098598 | RIB Voortgangsrapportage van het project Rembrandtbrug

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en zend deze naar de raad.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098593 | Beantwoording artikel 42 vraag inwonersbelangen inzake 'staat van onderhoud Schilderskwartier'

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief D/23/098594 met daarin de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen: 'Staat van onderhoud Schilderskwartier' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/097666 | Zienswijze aanpassing gemeenschappelijke regeling ODRU, Woerden

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande beantwoording van artikel 42 vragen met betrekking tot prullenbakken en stuur deze door naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096332 | Beantwoording VVD vragen inzake straatwerk glasvezelaanleg

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande beantwoording van artikel 42 vragen inzake straatwerk glasvezelaanleg en stuur dit naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098061 | Goedkeuring vervanging archiefbescheiden (gemandateerde taken) gemeente Woerden door Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)  (handboek)

Advies

Stel bijgevoegd "Vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Woerden voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken" vast.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/098156 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden & Democratie over veilige oversteekplaatsen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden & Democratie over veilige oversteekplaatsen in de gemeente Woerden en verzend deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.