Collegevergadering 17 januari 2023

D/23/086567 |  Dit voorstel betreft de lopende grote ruimtelijke projecten en rangorde van grote ruimtelijke projecten die in 2023 gestart kunnen worden.

Advies

1. Kennis te nemen van de lopende ruimtelijke projecten (bijlage 1) en te besluiten tot het invoeren portfoliomanagement voor ruimtelijke projecten in 2023;
2. Om de voorraadlijst (bijlage 2) vast te stellen en daarmee een rangorde van op te starten grote ruimtelijke projecten te bepalen.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/22/084751 | Normenkader 2022 - Woerden

Advies

Stel de raad, via de auditcommissie, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om het normenkader 2022 - Woerden vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole over het verslagjaar 2022.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/22/085634 | Eindconcept Economisch Actieplan 2022-2026

Advies

Stem in met bijgevoegd Eindconcept "Economisch Actieplan 2022-2026" om ter inspraak te leggen middels gemeentebericht publicatie in het Kontakt d.d. 26 januari 2023 en bekendmaking via de gemeentelijke website.
 

Besluit:

akkoord.

 

D/22/084242 | Collegevoorstel i.v.m. aanpassen TMZ

Advies

Advies
1. Stem in met de inhoud van bijgevoegd raadsvoorstel "Aanpassen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg".
2. Stuur het raadsvoorstel naar de gemeenteraad.

 

Besluit:

 akkoord.