Collegevergadering 16 mei 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Ad de Regt, Jacques Rozendaal, Jelmer Vierstra, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/22/069918 | Ontwerpbestemmingsplan Mijzijde 88a

Advies

1. Besluit (ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer) dat op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in paragraaf 4.13 van het ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik', geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met de 'Nota beantwoording van inspraakreactie' en de daarbij behorende 'staat van wijzigingen', zoals opgenomen in paragraaf 6.2.2 van ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik';
3. Besluit in te stemmen met de 'Nota beantwoording van vooroverlegreacties', zoals opgenomen in paragraaf 6.2.2 van ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik'; 
4. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik' met planidentificatie NL.IMRO.0632.Mijzijde88A-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen; 
5. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik' ter inzage te leggen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104370 | wijziging van de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023

Advies

Stel de bijgevoegde "wijziging Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023" vast.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104735 | Collegevoorstel, beantwoording artikel 42 vragen Lijst van der Does 'veilig leefgebied voor otters in Woerden en  omgeving

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgaande raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42 vragen over veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104721 | Reactie van buurgemeenten Utrecht op invoering betaald parkeren door gemeente Utrecht

Advies

1. Stem in met de inhoud van de gezamenlijke reactie van de buurgemeenten van gemeente Utrecht op de invoering van betaald parkeren; 
2. Verleen mandaat aan portefeuillehouder De Regt voor het (digitaal) ondertekenen van de brief.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104414 | Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Voortuin A12 Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Voortuin A12 Woerden en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104816 | Bestuurlijke reactie initiatiefvoorstel flexwonen VVD

Advies

1. Stem in met de inhoud van de bijgaande bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van raadslid F. Bos (VVD) inzake Haalbaarheidsonderzoek flexwoningen in Woerden en verstuur deze aan de gemeenteraad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/102322 | Collegevoorstel behorende bij RIB evaluatie bestuursopdracht

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake 'Evaluatie bestuursopdracht 2018 -2022' en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104936 | D66 schriftelijke vragen bibliotheek Zegveld

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief met de beantwoording van de Art.42-vragen over 'Bibliotheek Zegveld' (D/23/104942), en stuur deze naar de gemeenteraad.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104413 | Loongebonden component 2022

Advies

Keer aan stichting Kwadraad, Stichting Thuishuis en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart het loongebonden component van 1,13% over de salarisschalen 4 tot en met 9 in het jaar 2022 uit.
 

Besluit

akkoord.