Collegevergadering 16 januari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Roy Luca (gast), Martien Brander en Iris Jansen.  

 

D/23/130762 | Stand van zaken Veenboeren in Beweging

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het onderzoeksproject 'Veenboeren in beweging' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/132261 | Agenda Erfgoed 2024 - 2030

Advies 

1. Stel de Agenda Erfgoed 2024 – 2026 Woerden vast; 
2. Stem in met scenario 2 (basis en beperkte ambitie) en qua publieksbereik met de optimale variant. 
3. Het verhogen van het budget met € 59.000 structureel vanaf 2025 en het verhogen van het budget met € 30.000 incidenteel (2025 t/m 2027) aan de raad ter besluitvorming voor te leggen bij de kadernota 2025 
4. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, waarin de Agenda Erfgoed ter kennisname wordt aangeboden aan de raad, en stuur deze naar de raad 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132649 | Beantwoording artikel 42 vragen Inwonersbelangen verlichting binnenstad Woerden

Advies

Stem in met de beantwoording van artikel 42 vragen van Inwonersbelangen over "gaan we in de binnenstad zonder verlichting de donkere dagen in?" en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/129321 | Raadsvoorstel startnotitie Herijking Openbare Ruimte

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. de startnotitie Herijking Openbare Ruimte vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/130490 | Ter inzage legging startdocument m.e.r. Herijking RES U16, NRD

Advies 

1. Besluit de 'Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, plan-m.e.r. RES herijking (NRD) samen met de bijlage 'Participatievoorstel' ter inzage te leggen; 
2. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de terinzagelegging van de 'Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, plan-m.e.r. RES herrijking' (NRD) met bijlage en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/131458 | Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW / Gemeente Woerden

Advies 

1. Stem in met enkele wijzigingen in de bestaande achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
2. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde achtervangovereenkomst en onderteken deze in tweevoud. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132188 | Grondprijsbrief 2024

Advies 

1. Stel de Grondprijsbrief 2024 vast; 2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Grondprijsbrief 2024 en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132197 | Raadsinformatiebrief Subsidieregeling voor het stimuleren van het gebruik van hardcups bij evenementen.

Advies 

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 'Subsidieregeling ter bevordering van het gebruik van hardcups Woerden' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/129777 | Vaststellen Vervangingsbesluit en Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater 2024

Advies 

1. Het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Woerden en Oudewater 2024 vast te stellen.
2. Het bijgevoegde Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Woerden 2024 vast te stellen. 

Besluit

Akkoord