Collegevergadering 16 april 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/135938 | Vaststellen wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik'

Advies 

1. De hogere waarden wegverkeerslawaai ex artikel 110a Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik’ overeenkomstig bijgevoegd besluit Hogere waarden Wet geluihinder. 
2. Het wijzigingsplan ‘Rotonde N212-N405 Kamerik’ met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPRotN212N405-bVA1 ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140333 | Beantwoording schriftelijkvragen Inwonersbelangen, Artsen: Ernstige hinder windturbines

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording van artikel 42-vragen over Artsen: Ernstige hinder windturbines en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135026 | Toetsingskader grootschalige zonnevelden

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor het Toetsingskader grootschalige zonnevelden Woerden vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/24/142080 | Brief verzoek COA Noodopvang Bleek 1

Advies 

    - kennis te nemen van bijgevoegde brief van het COA aan het college 
    - in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan de raad toe te zenden 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140103 | Verduurzamen tranche 5 gemeentelijk vastgoed

Advies 

1. Besluit om verduurzamingsmaatregelen te treffen bij een viertal gemeentelijke gebouwen (tranche 5 routekaart); 
2. Besluit om het investeringsbedrag groot € 241.733,= op te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024 en deze aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141057 | Startnotitie Economische visie 2040

Advies

1. Stem in met de bijgevoegde startnotitie 'Economische visie 2040'.

Besluit

Akkoord

 

D/24/141397 | Schriftelijke vragen art. 42 Rvo van fracties Inwonersbelangen, Woerden&Democratie en Splinter inzake project Rembrandtbrug

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van Inwonersbelangen - Woerden&Democratie - Splinter inzake Rembrandtbrug 19 maart 2024 en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140065 | Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Advies 

1. Neem kennis van de aanbiedingsbrief van de Archiefcommissie d.d. 25 maart 2024; 
2. Besluit, onder voorbehoud van toestemming van de raad, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, overeenkomstig het ongewijzigde ontwerp-wijzigingsbesluit; 
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om op grond van artikel 61, vierde lid en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen het college toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard overeenkomstig het ongewijzigde ontwerp-wijzigingsbesluit.

Besluit

Akkoord

 

D/24/134400 | Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Woerden 2024

Advies

Stel het bijgevoegde Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Woerden vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141439 | RIB - Informatie over het gebiedsproces Windenergie Reijerscop: Themafase III: Lokaal eigendom, opbrengsten en compensatie

Advies 

Stem in met de raadsinformatiebrief over 'Themafase III: Lokaal eigendom, opbrengsten en compensatie' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140640 | Beantwoording schriftelijke vragen Lijst van der Does, Uitbreiding net en windturbines

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van Lijst van der Does inzake Uitbreiding net en windturbines en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord