Collegevergadering 14 maart 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Kasper Driehuijs (loco) en Iris Jansen (notulist)
 

D/23/092689 | VTH Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023

Advies

1. Besluit het VTH Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen;
2. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het VTH Jaarverslag 2022 en het Uitvoeringsprogramma 2023 en verstuur deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091393 | Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Advies

Stel de raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit "Oprichting en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's", D/23/090775.
2. Geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/092174 | Wijziging GR-VRU

Advies

1. Onder voorbehoud van toestemming van de raad, in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-Wijzigingsvoorstel GR-VRU 2023.
2. Stel de raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor om:
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, concept wijzigingsbesluit en zienswijzenota, D/23/090796.
2. Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling VRU door middel van bijgevoegd concept-Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU 2023.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089170 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Meldingen buitenruimte

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie inwonersbelangen inzake 'Meldingen buitenruimte' en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

D/23/091715 | Advies overdracht De Kring aan Stichting Klasse

Advies

1. Het voorgenomen besluit van Stichting Trinamiek om de voorheen algemeen-bijzondere basisschool voor Jenaplanonderwijs De Kring over te dragen aan Stichting Klasse, te onderschrijven.
 

Besluit

akkoord.