Collegevergadering 14 februari 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)

 

D/23/089952 | Collegevoorstel rekenkamercommissie kapitaalgoederen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie kapitaalgoederen.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/087624 | vaststellen bestemmingsplan Rietveld 40 en van Teylingenweg 143

Advies

Stel de raad voor, met bijgevoegd raadsvoorstel om:
1. de ingekomen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren;
2. de "Nota beantwoording van zienswijze en staat van wijzigingen - Ontwerpbestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik" vast te stellen
3. het bestemmingsplan 'Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik, met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BPRietveld 40-bOW1, gewijzigd vast te stellen;
4. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik" vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/088829 | Managementletter Woerden 2022

Advies

Stem in met de bestuurlijke reactie op de Managementletter 2022 gemeente Woerden, verwoord in bijgaande rapportage, en stuur deze ter informatie aan de Auditcommissie.

Besluit

akkoord.

 

D/23/088525 | Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Uitblijven van ontwikkelingen aan het bedrijventerrein Voortuin 1

Advies

Stem in met bijgevoegde informatiebrief houdende beantwoording artikel 42 vragen van Woerden & Democratie over uitblijven van ontwikkelingen aan het bedrijventerrein Voortuin 1 en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/083424 | Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2022

Advies

1. In te stemmen met het overnemen van het bijgevoegde landelijk accountantsprotocol voortkomend uit het project iSociaal Domein (bijlage 1) als aanvulling op de bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2022.
2. In te stemmen met het instellen van de omschreven omzetgrens voor het aanleveren van een controleverklaring door de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2022.
3. In te stemmen met het communiceren aan de zorgaanbieders van het hanteren van dit protocol in aanvulling op de bestaande contracten, middels bijgevoegde brief (bijlage 2) verzonden vanuit de inkooporganisatie Utrecht West.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089061 | Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2023

Advies

1. Besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 2023 met de GGDrU met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.
Advies aan burgemeester:
1. Verleen volmacht aan wethouder Pennarts-Pauw om de Samenwerkingsovereenkomst 2023 namens de gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/086641 | Benoeming nieuw lid Participatieraad Woerden

Advies

Betrokkenen per 1 april 2023 benoemen als leden van de participatieraad Woerden.

 

Besluit

akkoord.