Collegevergadering 13 september 2022

D/22/72444 | Collegewerkprogramma

Advies

 1. In te stemmen met bijgaand collegewerkprogramma, met inachtneming van het advies van de directie.
 2. Dit als opgemaakte bijlage bij de programmabegroting mee te zenden naar de gemeenteraad.

Besluit

Aangehouden.

D/22/071672 | Ontwerpbestemmingsplan fietspad Oortjespad

Advies

 1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan ‘Fietspad Oortjespad Kamerik’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Fietspad Oortjespad Kamerik” met planidentificatie NL.IMRO.0632.bpoortjespad-bOW1, bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Oortjespad Kamerik’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord.

D/22/072937 | Artikel 42 vragen Inwonersbelangen Oudelandseweg

Advies

 • Stem in met de antwoorden op de artikel 42 vragen van Inwonersbelangen over de renovatie Oudelandseweg.

Besluit

Akkoord.

D/22/066801 | Actualisatie Mandaatregister gemeente Woerden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders, aan burgemeester:

 1. Stel het Mandaatregister gemeente Woerden 2022 vast;
 2. Stel de Organisatieregeling van de gemeente Woerden 2022 vast.

Besluit

Akkoord.

D/22/071608 | Ontwerpbestemmingsplan Naast Breudijk 22

Advies

 1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in bijlage 1 van het ontwerpbestemmingsplan 'Naast Breudijk 22' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
 2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Naast Breudijk 22' met planidentificatie NL.IMRO.0632.naastbreudijk22-ON01, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
 3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Naast Breudijk 22' ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord.

D/22/071861 | Nota bodembeheer werkgebied ODRU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. De “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” en de bij de Nota bodembeheer behorende bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en standaardstoffen en de bodemfunctiekaart vast te stellen;
 2. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met een uitvoerend karakter zoals opgenomen in hoofdstuk 11 van de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU” aan het college te delegeren. Het betreft de volgende onderwerpen:
  1. Wijzigen bodemfunctiekaart;
  2. Verlengen geldigheid bodemkwaliteitskaarten;
  3. Accepteren bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten;
  4. Uitbreiden “bodembeheergebied ODRU” met het grondgebied van een buur- of regiogemeente.
 3. De bestaande “Nota bodembeheer regio Noordwest Utrecht” uit 2014 in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU”.

Besluit

Akkoord.

 D/22/072606 | Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. Het geactualiseerde archeologiebeleid vast te stellen zoals vastgelegd in BAAC rapport V-20.0036 Gemeente Woerden Archeologische verwachtings- en beleidskaart d.d. augustus 2022 inclusief kaartbijlagen, specifiek de archeologische beleidskaart (V200036_beleidskaart_Woerden_A0_nieuw_1SEPT 2022).
 2. De geldende archeologische beleidskaart van gemeente Woerden (Vestigia rapport V670 d.d. 23 september 2010) en de vrijstellingsregeling voor plangebieden tot 2.500 m2 vastgesteld 15 december 2010, gelijktijdig in te trekken.

Besluit

Akkoord.

D/22/071522 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Effecten natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende de beantwoording van artikel 42-vragen van de fractie van CDA inzake effecten natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071698 | Hondenstrand Recreatieplas Cattenbroek

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over het hondenstrand bij Recreatieplas Cattenbroek en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071596 | warmtetarief Waterrijk

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief 'warmtetarief waterrijk' en zend deze aan de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071850 | Voortgang herziening van het Grondstoffenbeleidsplan

Advies

 • Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief Voortgang herziening van het Grondstoffenbeleidsplan en stuur deze naar de raad.

Besluit.

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pouw-Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)