Collegevergadering 13 december 2022

D/21/030271 | afronding nieuwbouwproject Scholencluster Kamerik

Advies

1. Neem het document "Oplevering projectresultaat" nieuwbouw Scholencluster Kamerik voor kennisgeving aan;
2. Stel vanuit het nieuw te openen krediet Scholencluster Kamerik een bedrag van € 80.000,= beschikbaar voor het oplossen van het klimaatprobleem in 2 lokalen;
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om het resultaat van de grondexploitatie Scholenlocaties Kamerik via de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) ten gunste te laten komen aan de reserve dekking kapitaalslasten en dit in eerste instantie voor te schieten uit de algemene reserve.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/083090 | Verlenging Maatschappelijke Agenda 2019-2022 en startnotitie Maatschappelijke Agenda 

Advies

Trek het door uw college genomen collegebesluit D/22/074749 (zaaknummer Z/22/051737) inclusief het bijbehorende raadsvoorstel (D/22/074754) en raadsbesluit D/075640) in.
2. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor:
a) In te stemmen met het verlengen van de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 met een jaar.
b) De startnotitie Maatschappelijke Agenda 2023-2027, en de daarin opgenomen kaders voor het vormgeven van het proces, vast te stellen.
c) Vanaf januari 2023 een woordvoerdersoverleg Sociaal Domein op te starten met tot doel gezamenlijk de kaders met betrekking tot het proces en uitvoering van de Maatschappelijke Agenda te bewaken en zo nodig bij te stellen.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/081866 | Brandveiligheid openbare parkeergarages Castellum en Defensie-eiland

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de brandveiligheid van de parkeergarages Castellum en Defensie-eiland en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082962 | Individueel managementplan Castellum Laurium

Advies

1. Stel het Individueel Managementplan (IMP) Woerden Centrum vast.
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Individueel Management Plan Woerden Centrum en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082413 | Toenemende druk op algemene voorzieningen en de verdeling subsidies Algemene Voorzieningen Sociaal Domein 2023

Advies

1. Akkoord te gaan met het verlenen van de subsidies voor het jaar 2023 conform bijlage 1 "Overzicht verdeling subsidiebudget ten behoeve van subsidiepartners 2023".
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de toenemende druk op de algemene voorzieningen en de verdeling Subsidies Algemene Voorzieningen Sociaal Domein 2023, en stuur deze naar de Raad.

Besluit:

akkoord. 

 

D/22/078926 | Raadsinformatiebrief prioritering en programma's Omgevingsvisie

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de prioritering van de programma's in de Omgevingsvisie en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082988 | Woonzorgonderzoek Woerden

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende het woonzorgonderzoek en verzend deze aan de gemeenteraad.
2. Stem tevens in met de inhoud van bijgevoegde brief waarmee woonzorgorganisaties worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek en onderteken deze.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082316 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Natuur Breudijk Provincie Utrecht

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inhoudende beantwoording van artikel 42-vragen over "Natuur Breudijk Provincie Utrecht" en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/082105 | Aanwijzen heffing- en invorderingsambtenaar

Advies

1. Besluit conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit:
a. de directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar parkeerbelastingen.
b. de medewerkers van het team parkeerrechten en het team handhaving van de Coöperatie Parkeerservice aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar.
c. de directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice aan te wijzen als belastingdeurwaarder/betekenaar.
2. Besluit het aanwijzingsbesluit invordering heffings/invorderingsambtenaar van 5 april 2022 gelijktijdig in te trekken.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/079310 | Vaststellen Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2022

Advies

1. Stel de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023 vast.
2. Trek de Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2022 in.
3. Stel een overgangsperiode in voor herindicaties huishoudelijke hulp, in de periode van 1 januari 2023 tot 1 maart 2023, van maximaal twee maanden.
4. Stem in met bijgevoegde reactie op het advies "Beleidsregels inkomenstoets huishoudelijke hulp 2022" van de participatieraad Sociaal Domein.

Besluit:

akkoord.