Collegevergadering 12 maart 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/136248 | Uitslag Europees Parlement vaststellen met Centrale Stemopneming (CSO)

Advies 

1. Besluit om op donderdagavond na 21.00 uur alleen op lijstniveau tellen en de volgende dag op kandidaatsniveau tellen volgens het principe centrale stemopneming (CSO);
2. Besluit de locatie Thijs van der Polshal aan te wijzen als tellocatie op vrijdag 7 juni 2024 voor CSO; 
3. Besluit de balie van burgerzaken op vrijdag 7 juni 2024 te sluiten. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138087 | Jaarverantwoording uitvoering gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid 2023

Advies 

Stel de bijgevoegde jaarverantwoording uitvoering gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid 2023 vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136214 | Beantwoording art. 42 vragen: zachtjes rijden voor de Voedselbank Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42-vragen van het CDA 'Zachtjes rijden voor de Voedselbank Woerden' en verstuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/136900 | Evaluatie Armoedefonds over Menstruatieuitgiftepunten

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de evaluatie van het Armoedefonds, omtrent de Menstruatie-uitgiftepunten in Woerden, en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134221 | Startnotitie voor het maken van een gebiedsprogramma Binnenstad

Advies 

Het college besluit in te stemmen met de Startnotitie voor het maken van een gebiedsprogramma Binnenstad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137193 | IZA - Aanwijzen gemeente De Ronde Venen als gemandateerde gemeente IZA voor Utrecht West

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders:
1. De gemeente De Ronde Venen aan te wijzen als gemandateerde gemeente namens gemeenten in Urecht- West voor het aanvragen en beheren van de Integraal Zorgakkoord (IZA) middelen.
2. Het bijgevoegde Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Woerden 2023 t/m 2026 vast te stellen (D/24/137200), voor zover het de bevoegdheden van het college betreft. 
Voorstel aan burgemeester:
3. Het bijgevoegde Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) gemeente Woerden 2023 t/m 2026 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft.

Besluit

Akkoord

 

D/24/136481 | Klachtenregeling Woerden 2024

Advies 

1. De Klachtenregeling gemeente Woerden 2024 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, de Klachtenregeling gemeente Woerden 2024 vast te stellen.
Advies aan Burgemeester: 
De Klachtenregeling gemeente Woerden 2024 vast te stellen, voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137181 | Derde beschikking nieuwbouwbudget en exploitatieovereenkomst peuteropvangruimten R. de Jagerschool

Advies 

1. Besluit, overeenkomstig bijgevoegde beschikking, het taakstellend bouwbudget voor de nieuwbouw van de R. de Jagerschool, te verhogen tot € 5.243.742; 
2. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Exploitatieovereenkomst R. de Jagerschool te Woerden met bijlagen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138407 | Art. 42 vragen W&D: herberekening van de gemeentefondsuitkering

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42-vragen van W&D 'herberekening van de gemeentefondsuitkering' en verstuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/138125 | Verkeer Ambachtsheerelaan als gevolg van Hof van Harmelen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het verkeer in de Ambachtsheerelaan als gevolg van de realisatie van Hof van Harmelen en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord