Collegevergadering 12 juni 2023

Aanwezig: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Wim Gort.

 

D/23/104589 | Raadsinformatiebrief "Actuele ontwikkelingen Onderwijshuisvesting voorjaar 2023"

Advies

Stel de raadsinformatiebrief "Actuele ontwikkelingen Onderwijshuisvesting voorjaar 2023" (D/23/099817) vast en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109213 | Beslissing op bezwaar intrekking verkeersbesluit stopverbod Gedempte Binnengracht

Advies

Besluit inachtneming en overname van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 17 mei 2023, zaaknummer UTR 22/5375:
1. In heroverweging het aangevochten verkeersbesluit van 17 mei 2023 in te trekken en hiervoor geen nieuw besluit in de plaats te stellen. Hierdoor zal het genoemde besluit van 3 december 2020, kenmerk 20i.062083, tot het met 9 meter verlengen van de gele ononderbroken streep, zijnde een stopverbod als bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 herleven c.q. opnieuw van kracht worden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109330 | Verkenning Cruyff Court Woerden

Advies

1. Geen Cruyff Court aan te leggen;
2. Met de initiatiefnemers en andere jongeren in gesprek te gaan over passende ontmoetingsplekken en activiteiten voor Woerdense jongeren en dit op te nemen in de uitvoeragenda van de Maatschappelijke Agenda 2023 - 2027; 
3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109096 | Voorjaarsrapportage 2023 - Woerden

Advies

Stel de raad voor: 
1. De Voorjaarsrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2023 aan te passen. 
3. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2024-2027 aan te passen.

Advies

akkoord.

 

D/23/108905 | Het voorstel voor het ontwikkelen van een aanpak op dienstverlening.

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief Voorstel voor uitwerken van een aanpak op dienstverlening en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107972 | Agenda Groen & Landschap U10

Advies

1. De Agenda Groen en Landschap 2030 vaststellen als leidraad voor het handelen van de bestuurstafel Groen & Landschap U10.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107551 | Jaarverantwoording kinderopvang 2022, gemeente Woerden

Advies

1. Stel de bijgevoegde jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 en stuur deze, samen met de vragenlijst jaarverantwoording kinderopvang 2022, door naar de raad. 
3. Neem kennis van de inhoud van de gemeentelijke rapportage toezicht en handhaving kinderopvang Woerden 2021 en stuur deze door naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109208 | Benoeming nieuw lid Participatieraad Woerden

Advies

Betrokkene – met terugwerkende kracht – per 1 mei 2023 benoemen als lid van de participatieraad Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/108493 | Regeling participatieraad woerden

Advies

1. Trek de Regeling Participatieraad gemeente Woerden 2015 per 1 juli 2023 in. 
2. Stel de Regeling Participatieraad gemeente Woerden 2023 vast en laat deze per 1 juli 2023 ingaan.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109230 | Organisatie VNG Congres door Alphen, Gouda en Woerden in 2023

Advies

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het organiseren van het VNG congres op 25 en 26 juni 2024 en verzend deze aan de raad.

Besluit

akkoord.
 

D/23/108512 | Raadsinformatiebrief Opstellen Nota omgevingskwaliteit

Besluit

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde Startnotitie Nota Omgevingskwaliteit Woerden; 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Startnotitie Nota Omgevingskwaliteit Woerden en stuur deze naar de raad.
 

Advies

akkoord.

 

D/23/109137 | Voortgangsrapportage verduurzamen Vastgoed

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/109754 | Kadernota

Advies

De raad voor te stellen:
1. De Kadernota 2024 vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027. 
2. Het college opdracht te geven om een Begroting 2024 op te stellen waarbij tenminste de jaarschijf 2024 sluitend is. 
3. De onvermijdelijke ontwikkelingen zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Kadernota 2024 op te nemen in de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027. 
4. Ten aanzien van de investeringsplanning: a) De investeringsplanning 2024-2027 zoals opgenomen in Bijlage 2 van de Kadernota 2024 als uitgangspunt te nemen voor de investeringen die opgenomen worden in de begroting 2024-2027 b) Het college opdracht te geven om in de Begroting 2024 toe te werken naar een jaarlijks investeringsvolume van € 23 miljoen en hiertoe met voorstellen te komen tot aanpassingen van de lopende investeringskredieten of de nieuwe investeringen. 
5. In te stemmen met de in de Kadernota 2024 genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, waaronder de indexatie van de subsidies met 4,2% en een indexatie van de opbrengsten uit heffingen met 8%.
 

Besluit

akkoord.