Collegevergadering 12 december 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Wim Gort en Iris Jansen 

 

D/23/127004 | Wijzigingsplan Natuurinrichting Bijleveld

Advies 

1. Besluit in te stemmen met het bijgevoegde concept-m.e.r.-beoordelingsbesluit, inhoudende dat op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer op basis van de toelichting in het wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Breudijk Harmelen, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Breudijk Harmelen'' met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPBreudijkHarm-wOW1 bestaande uit regels, toelichting en verbeelding; 
3. Besluit het ontwerp-wijzigingsplan 'Natuurontwikkeling Breudijk Harmelen'' samen met het concept-m.e.r.- beoordelingsbesluit voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/115528 | Ontwerpbestemmingsplannen Uitbreiding bedrijventerrein Putkop en nieuw bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg

Advies 

1. Besluit (ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer) dat op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in paragraaf 4.1.2. van het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' en in paragraaf 4.1.2. van het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg', geen m.e.r.-procedure hoeft te worden uitgevoerd; 
2. Besluit in te stemmen met het 'Verslag participatiebijeenkomsten' zoals opgenomen in paragraaf 6.1.1 van het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' en in paragraaf 6.1.1 van het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg'; 
3. Besluit in te stemmen met de 'Nota van beantwoording' vooroverlegreacties zoals opgenomen in paragraaf 6.1.2 van het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' en in paragraaf 6.1.2 van het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg'; 
4. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' (met planidentificatie NL.IMRO.0632.UitbreidingPutkop-bOW1) en het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg' (met planidentificatie NL.IMRO.0632.Vanzwietenweg-bOW1) beide bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
5. Besluit in te stemmen met het ontwerpexploitatieplan 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' (met planidentificatie NL.IMRO.0632.EPPutkop-OW01) en het ontwerpexploitatieplan 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg' NL.IMRO.0632.EPVanzwietenweg-OW01) en 
6. Besluit om de ontwerpbestemmingsplannen 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' en 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg' en ontwerpexploitatieplannen 'Uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen' en 'Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg' ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125577 | Uitvoeringsovereenkomst- en programma 2024 ODRU - Woerden

Advies 

1. Besluit tot het aangaan van bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst 2024 Woerden met bijlagen; 
- Uitvoeringsprogramma 2024 Woerden - ODRU, D/23/128061
- Uitvoeringsovereenkomst 2024 Woerden - ODRU, D/23/128063. 
- Toelichtingendocument op het uitvoeringsprogramma 2024 Woerden, D/23/128064 

Besluit

Akkoord

 

D/23/118663 | Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2026

Advies 

1. Besluit het bijgevoegde "Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2026" vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het "Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Woerden".

Besluit

Akkoord

 

D/23/125415 | Carbid schieten

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over standpunt burgemeester/college m.b.t. toezegging carbid schieten (R 14-9-2023), en stuur deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128477 | Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2025

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/128144) voor om: 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (D/23/128160) en de kaderbrief Ferm Werk 2025 (D/23/128163).
2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/128474) van op de hoogte te stellen 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125274 | Wijzigingsplan NNN Bodegraven Noord polder Rietveld

Advies 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Wijzigingsplan NNN Bodegraven Noord polder Rietveld” (met identificatienummer NL.IMRO.0632.WPWoerdenNNN-wOW1) en het wijzigingsplan ter inzage te leggen;
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan “Wijzigingsplan NNN Bodegraven Noord polder Rietveld” en deze naar de raad te sturen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128625 | Uitkomsten verkenningsstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard

Advies 

1. De uitkomsten van de verkenningsstudie Harmelerwaard 'een ontwerpend onderzoek naar een toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied Harmelerwaard' vast te stellen. 
2. In te stemmen met het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit over de uitkomsten van de verkenningsstudie Harmelerwaard aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128683 | Ontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 159 Zegveld

Advies 

1. Ter inzage te leggen:
a)    het ontwerp bestemmingsplan 'Hoofdweg 159, Zegveld' met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.bpHoofdweg159-bOW1, bestaande uit verbeelding, regels, toelichting en bijlagen;
b)    de ontwerp omgevingsvergunning OLO7303501; 
2 Daarbij de coördinatieregeling op grond van de ‘Coördinatieverordening Woerden 2012’ toe te passen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/127297 | Intentieverklaring OER A12

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:
Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde intentieovereenkomst: "Intentieverklaring Opwek Energie A12 Oost en West".
Advies aan burgemeester:
Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de "Intentieverklaring Opwek Energie A12 Oost en West" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/128208 | Regioplan Midden-Nederland

Advies 

In te stemmen met het Regioplan Midden-Nederland (D/23/128215). 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129260 | Informerende brief start fusietraject RUD en ODRU - Woerden

Advies 

1. Neem kennis van bijgevoegde brief van de RUD en ODRU over start fusietraject RUD en ODRU en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/23/79923 | Ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Advies 

1. Besluit (ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer) dat op basis van de verzamelde informatie, zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt; 
2. Besluit in te stemmen met de Nota van beantwoording vooroverlegreacties zoals opgenomen in paragraaf 6.2.1 (van de plantoelichting) van het ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas; 
3. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas met planidentificatie NL.IMRO.0632.eilandvanwoerden-bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen; 
4. Besluit in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in paragraaf 2.2 (van de plantoelichting) van het ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas; 
5. Besluit in te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning OLO5664175; 
6. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan Cattenbroekerplas samen met het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpomgevingsvergunning (conform coördinatieregeling) ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125076 | Verlenging samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat 2024 - 2027

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders:
1. Besluit tot het aangaan van de voorgezette samenwerkingsovereenkomst (SOK) Netwerk Water & Klimaat.
2. Besluit om de jaarlijkse vaste kosten die zijn verbonden aan de samenwerking binnen het Netwerk Water & Klimaat te dekken vanuit FCL67200011; Beleids- en onderzoekskosten water en riolering.
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de samenwerkingsovereenkomst Netwerk Water & Klimaat en stuur deze naar de raad. 
Voorstel aan burgemeester: 
Verleen wethouder Ad de Regt volmacht om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127807 | Ontwerpwijzigingsplan 's Gravensloot 14

Advies 

1. Besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 's Gravensloot 14, Kamerik met planidentificatie NL.IMRO.0632.WPgravensloot14-wOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding. 
2. Het ontwerp wijzigingsplan 's Gravensloot 14 gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127145 | Concept gewijzigde regeling Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU - Woerden

Advies 

1. Besluit in principe in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht; 
2. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om het college toestemming te geven tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/125920 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Rembrandtbrug

Advies 

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen van Inwonersbelangen inzake Rembrandtbrug en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123151 | Partnerovereenkomst TechnoHUB

Advies 

Advies aan burgemeester en wethouders:

Besluit tot het aangaan van bijgevoegde 'Partnerovereenkomst TechnoHUB B.V. en gemeente Woerden 2024-2027'.

Advies aan burgemeester:

Verleen volmacht aan wethouder Rozendaal om de overeenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/128326 | Mandaatregister Woerden 2024

Advies 

Advies aan burgemeester en wethouders, aan burgemeester: 
1. het "Mandaatregister gemeente Woerden 2024" (D/23/128690) vast te stellen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/127634 | Aanvraag omgevingsvergunning Reijerscop aanmerken als beperkt kwetbaar object

Advies 

In te stemmen met het aanduiden van de agrarisch opslagruimte/kantine als beperkt kwetsbaar object ten behoeve van de dagbesteding op de locatie Reijerscop 35 waardoor er gemotiveerd kan worden afgeweken van de richtwaarde voor het plaatsgebonden risicocontour. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127466 | Aanvraag specifieke uitkering ‘Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ voor de  gebiedsontwikkeling Poort van Woerden.

Advies

1. Besluit voor de gebiedsontwikkeling Poort van Woerden een specifieke uitkering aan te vragen op grond van de regeling ‘Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’.
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde brief voor de aanvraag van de specifieke uitkering.

Besluit

Akkoord