Collegevergadering 11 oktober 2022

D/22/074749 | Proces maatschappelijke agenda 2023-2027 en verlenging MAG 2019-2022

Advies

 1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
  • In te stemmen met het verlengen van de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 met een jaar.
  • Kennis te nemen van het proces om te komen tot een nieuwe Maatschappelijke Agenda 2023-2027.
  • Bij de kadernota 2024-2028 kennisnemen van mogelijke financiële consequenties voor de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en deze waar nodig en wenselijk doorvoeren in de begroting 2024-2028.
 2. Stel de opdrachtformulering Maatschappelijke Agenda 2023-2027 vast.

Besluit

Akkoord.

D/22/075679 | Stand van zaken Stationsgebied en rijksbijdragen voor Poort van Woerden

Advies

 • In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het Stationsgebied en de rijksbijdragen voor de Poort van Woerden en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/075894 | Zienswijze Begrotingswijziging 2022-1 GGDrU

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
 2. De zienswijze met kenmerk D/22/075627 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2022-1;
 3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2022 van € 2.247.315,00 te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 54.530,00 ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2025.

Besluit

Akkoord.

D/22/075492 | Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023 Stadsmuseum Woerden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 • Besluit tot het aangaan van bijgevoegde "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023, Gemeente Woerden en Stichting Stadsmuseum Woerden".

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023, Gemeente Woerden en Stichting Stadsmuseum Woerden" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/075521 | Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023 Het Klooster

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 • Besluit tot het aangaan van bijgevoegde "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023, Gemeente Woerden en Het Klooster".

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023, Gemeente Woerden en Het Klooster" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/075528 | uitvoeringsovereenkomst 2022 t/m 2025 KUVO

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 • Besluit tot het aangaan van bijgevoegde "Uitvoeringsovereenkomst 2022 t/m 2025 Gemeente Woerden en KUVO".

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de "Uitvoeringsovereenkomst 2022 t/m 2025 Gemeente Woerden en KUVO" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/075768 | Aanpassing vastgestelde tarief inkoop huishoudelijke hulp vanaf 2023

Advies

 • Pas het eerder vastgestelde uurtarief (€ 32,12) voor de inkoop van huishoudelijke hulp vanaf 2023 aan naar € 32,85.

Besluit

Akkoord.

D/22/074084 | Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Woerden 2023

Advies

De gemeenteraad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de vaststelling van de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Woerden 2023;
 2. In te stemmen met de intrekking van de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente Woerden 2017 per ingangsdatum van de Omgevingswet.

Besluit

Akkoord.

D/22/074230 | Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van LijstvanderDoes inzake 50% van de woningen naar de eigen inwoner

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van LijstvanderDoes inzake '50% van de woningen naar de eigen inwoner' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/074245 | Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van LijstvanderDoes inzake Bouwen in Harmelen

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van LijstvanderDoes inzake 'Bouwen in Harmelen' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/074830 | raadsinformatiebrief proces woondeal

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over definitief bod en woondeal U10 en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/075062 | Raadsinformatiebrief voortgang en planning armoedebeleid

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang en planning van het armoedebeleid en verzend deze aan de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/075506 | Uitvoeringsovereenkomst 2022- 2023 Stichting Cultuur Platform Woerden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 • Besluit tot het aangaan van bijgevoegde "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023 Gemeente Woerden en Stichting Cultuur Platform Woerden".

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan wethouder Vierstra om de "Uitvoeringsovereenkomst 2022 en 2023 Gemeente Woerden en Stichting Cultuur Platform Woerden" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/076232 | Najaarsrapportage 2022 

Advies

 • Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, de Najaarsrapportage 2022 vast te stellen.

Besluit

Akkoord.

D/22/76240 Begroting 2023-2026

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen;
 2. De investeringsbudgetten uit de jaarschijf 2023 van de investeringsplanning vast te stellen;
 3. De financiële effecten van het Collegewerkprogramma 2023-2026, in aanvulling op de Begroting 2023 vast te stellen en te verwerken als begrotingswijziging.
 4. In 2023 een bedrag van € 1.000.000 op te nemen als 'Noodfonds Energiearmoede' en dit gedeeltelijk te dekken door de post 'Stelpost indexatie salarissen' te verlagen met € 948.000 en gedeeltelijk te dekken door het begrotingssaldo met € 52.000 te verlagen.
 5. De meerjarenraming 2024-2026 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren beleid in de jaren 2024, 2025 en 2026.
 6. Kennis te nemen van het Collegewerkprogramma 2023-2026.

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander(gemeentesecretaris)