Collegevergadering 11 juni 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/147168 | Kadernota 2025 - Woerden

Advies

1. De raad voor te stellen:
1. De Kadernota 2025 vast te stellen als richtinggevend document voor de opstelling van de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028.
2. Het college opdracht te geven om een Begroting 2025 op te stellen waarbij tenminste de jaarschijf 2025 sluitend is.
3. De door het college als noodzakelijk benoemde ontwikkelingen zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Kadernota 2024 op te nemen in de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028.
4. Ten aanzien van de investeringsplanning:
a) Voor de cyclische investeringen de investeringsplanning 2025-2028 zoals opgenomen in Bijlage 2 van de Kadernota 2025 als uitgangspunt te nemen voor de investeringen die opgenomen worden in de begroting 2025-2028
b) Voor de niet-cyclische investeringen de investeringen die benoemd staan in het hoofdstuk 'Kaderstelling op de Investeringen' in scenario 1 ('Investeringen passend binnen plafond') als uitgangspunt te nemen voor de investeringen die opgenomen worden in de begroting 2025-2028
5. In te stemmen met de in de Kadernota 2024 genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, waaronder de indexatie van de subsidies met 3,5% en een indexatie van de opbrengsten uit heffingen met 3,5%.
2. Mandateer wethouder Vierstra om, indien nodig, aanpassingen aan de Kadernota 2025-2028 en het raadsvoorstel te doen.

Besluit

Akkoord

 

D/24/145120 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake verzoek tot inzage in diverse documenten

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van de fractie van Woerden&Democratie over een verzoek tot inzage in diverse documenten en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145081 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA Woerden inzake In- en uitritvergunning Bloemenbuurt en nabij gelegen straten langs de singel - vervolg

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie CDA Woerden inzake ' In- en uitritvergunning Bloemenbuurt en nabij gelegen straten langs de singel - vervolg' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/147181 | Formulier Spreidingswet PRT Utrecht - definitiefase

Advies 

1. Te besluiten om op 17 juni 2024 bij de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) nogmaals de ambitie uit te spreken om meer asielopvangplekken te realiseren dan de indicatieve opgave van onze gemeente, in lijn met de plannen van het COA.
2. De raad hierover te informeren voor het zomerreces, gelijktijdig met het verstrekken van informatie rondom de haalbaarheid van de realisatie van asielopvang in Woerden.

Besluit

Akkoord

 

D/24/147234 | Herziening besluit KNIL-graven

Advies 

1. Besluit tot het intrekken van het Besluit Graven met een bijzondere status, d.d. 11 juli 2022 met kenmerk D/21/024157. 
2. Besluit tot het vaststellen van een herzien Besluit Graven met een bijzondere status inhoudende: 
a) Het verlenen van de bijzondere status aan alle graven, conform de lijst bijzondere graven D/21/033290 van eerste generatie Molukse en Indische KNIL-militairen (hierna: Molukse militairen) en hun partners in de gemeente Woerden. 
b) Het toewijzen van de beschermde status, inhoudende overgang van eigendom en beheer naar de gemeente Woerden, na verzoek van een rechthebbende. 
c) Voor het toewijzen van de beschermde status aan een graf gelden de kaders zoals beschreven in de bijlage ‘Kaders en voorwaarden’ (D/24/147239). 
d) Geen bijzondere status te verlenen aan graven anders dan van eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun partners. 
e) Het in stand en actueel houden van de namenlijst op de begraafplaatsen in de gemeente Woerden met graven van eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun partners. 
f) Bij opheffing van een begraafplaats de stoffelijke resten van graven met een beschermde status, in overleg met de nabestaanden, te laten herbegraven op kosten van de gemeente Woerden. 
g) In geval van het bijzetten van een niet-KNIL-militair in het graf met een bijzondere status is een wettelijke betaling verschuldigd t.b.v. 10 jaar grafrecht welke, ondanks eventuele latere bijplaatsing van een KNIL-militair of zijn partner, niet voor restitutie in aanmerking komt. 
h) Grafrechten betaald vanaf 1 januari 2021 voor eerste generatie KNIL-militairen en hun partners zijn terug te vorderen bij de gemeente, uitgezonderd hiervan zijn grafrechten voor bijzettingen van een niet KNIL-militair of zijn partner. 
i) Voor alle graven waar al een grafrust voor onbepaalde tijd geldt, gaat de beschermde status na aanvraag per direct in.
j) Dat dit besluit niet van invloed is op graven, waarvan ten tijde van dit besluit, de beschermde status al is verleend of waarvan de aanvraag al loopt. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144801 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Deocratie inzake Tegengaan van antisemitisme en ISLAMOFOBIE

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Woerden&Deocratie inzake ' Tegengaan van antisemitisme en ISLAMOFOBIE' en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/144804 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA Woerden inzake Tegengaan van antisemitisme

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie CDA Woerden inzake ' Tegengaan van antisemitisme' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord