Collegevergadering 11 april 2023


Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

 

D/23/093508 | Voorstel aan de raad voor beslissing op bezwaar tegen de gebiedskeuze voor grootschalige windenergie in de polder Reijerscop

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
Met inachtneming van het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 26 januari 2023 tot instemming met de keuze voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige windenergie niet-ontvankelijk te verklaren.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094576 | Afwijken inkoopbeleid sanitaire middelen gemeentehuis en binnensportaccommodaties gemeente Woerden

Advies

Af te wijken van het inkoopbeleid voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst voor 2 jaar met de huidige leverancier van sanitaire middelen, CWS.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091820 | Stopzetting huis aan huis inzameling textiel WO

Advies

1. Besluit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Woerden 2017 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096197 | Wijziging diverse artikelen statuten Stichting Minkema College

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om de wijziging van de statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, zoals voorgesteld in de Notitie wijzigingen statuten Stichting Minkema College 2023 (D/23/096193), goed te keuren.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094479 | Update verkenningsstudie naar een toekomstperspectief in de Harmelerwaard

Advies

In te stemmen met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief over de verkenningsstudie naar een toekomstperspectief in de Harmelerwaard en deze door te sturen aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095277 | Beleidskader fietsstraten

Advies

1. Stel het Beleidskader fietsstraten vast;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Beleidskader fietsstraten en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/23/096134 | Voortgangsdocument RES U16

Advies

1. Stem in met het bijgevoegde Voortgangsdocument Regionale Energiestrategie (RES) U16
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Voortgangsdocument RES U16 en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/23/096144 | Realisatie Integraal Ruimtelijk Perspectief U10

Advies

1. Kennis te nemen van het memo van de U10 "realisatie gezamenlijk perspectief".
2. In te stemmen met de uitvoeringskosten 2024-2027 (onderdeel 5b in het memo) en het Woerdense deel groot €40.916 op te nemen in de kadernota.
3. In te stemmen met de bekostiging van de uitvoeringskosten voor het jaar 2023 (onderdeel 5c in het memo) uit de resterende middelen uit de kwartiermakersfase en de reguliere begroting 2023 U10.

Besluit

akkoord.

 

D/23/095474 | Afwijken Nota parkeernormen

Advies

1. Besluit af te wijken van de parkeerplaatsverplichting om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7109475 Jan de Bakkerstraat 10, 12 en 14 en Achterstraat 2, 4 en 6 in Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095499 | Afwijken parkeernorm

Advies

1. Besluit af te wijken van de parkeerplaatsverplichting om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7319961 Rijnstraat 35 te Woerden
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096320 | Beantwoording schriftelijke vragen Progressief Woerden inzake Voortgang ruimte voor vluchtelingen

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van artikel 42-vragen van Progressief Woerden over 'Voortgang ruimte voor vluchtelingen' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095358 | Omgevingsvergunning verlenen

Advies

De omgevingsvergunning OLO7388023 te verlenen voor 2 jaar voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting voor van de R. de Jager school op het perceel aan het Meester Joekespad te Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096268 | Beantwoording van de vragen Progressief Woerden - Schriftelijke vragen ‘onderzoek bouwplannen Watermolenlaan 4’

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen Progressief Woerden over 'onderzoek bouwplannen Watermolenlaan 4' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/096341 | Straatnaamgeving CPO project Harmelen

Advies

Besluit om aan het deel van de openbare ruimte, zijnde een hof, zoals aangeduid op de tekening in het voorstel en behorende tot CPO project "Amaliahof" te Harmelen de straatnaam "Prinsessenhof" toe te kennen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/095692 | Benoeming nieuw lid Participatieraad

Advies

Betrokkene, met terugwerkende kracht, per 1 april 2023 benoemen als lid van de participatieraad Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/094671 | Afzien van de aanbestedingsregels ten behoeve van sociaal beheer voor de gemeentelijke locaties voor Oekraïners

Advies

1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de sociaal beheerder in de gemeentelijke opvanglocaties ingaande 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 enkelvoudig te gunnen aan Gro-Up met de optie om te verlengen tot en met 31 maart 2025.
 

Besluit

akkoord.