Collegevergadering 10 oktober 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

D/23/119955 | Vaststelling bestemmingsplan Mijzijde 88a

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

 1. De ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren; 
 2. In te stemmen met de 'Nota beantwoording zienswijze bestemmingsplan Mijzijde 88a'; 
 3. De staat van wijzigingen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage vast te stellen;
 4. Het bestemmingsplan 'Mijzijde 88a' met planidentificatie NL.IMRO.0632.bpMijzijde88a-bVA1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen, gewijzigd vast te stellen; 
 5. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Mijzijde 88a' vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is; 
 6. De bijlage 'Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitsplan' van het bestemmingsplan 'Mijzijde 88a', als bijlage op te nemen in de gemeentelijke welstandsnota. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/114202 | Vaststellen bestemmingsplan 'Zorgcentrum Houtdijk' met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BPHoutdijk4-bVA1 en besluit hogere waarde

Advies 

 1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om het bestemmingsplan 'Zorgcentrum Houtdijk' met digitale planidentificatie 'NL.IMRO.0632.BPHoutdijk4-bVA1`, ongewijzigd vast te stellen; 
 2. Stel de hogere waarde wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder vast ten behoeve van het bestemmingsplan 'Zorgcentrum Houtdijk' en leg dit besluit gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Besluit

Akkoord

 

D/23/121162 | Bestemmingswijziging van ‘Wonen’ naar ‘Maatschappelijk’ en aansluitend verkoop van twee kavels aan de Burgemeester H.G. van Kempensingel te Woerden aan stichting De Mantelmeeuw ten behoeve van het oprichten van een hospice

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:

1. geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot de voorgenomen bestemmingswijziging en aansluitend de verkoop van twee kavels aan de Burgemeester H.G. van Kempensingel te Woerden aan stichting De Mantelmeeuw ten behoeve van het oprichten van een hospice; 
2. vooruitlopend op de behandeling van het MeerjarenPerspectiefGrondexploitaties 2024 in het voorjaar van 2024 in te stemmen met een minderopbrengst van circa € 330.000,- in de grondexploitatie Brediuspark vanwege de bestemmingswijziging van ‘Wonen’ naar ‘Maatschappelijk’. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121165 | Af te wijken van het bestemmingsplan Snellerpoort

Advies

 1. Af te wijken van het bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) om geen dove gevels te hoeven plaatsen en hierdoor medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7901043 voor het realiseren van 120 appartementen op bouwveld B01 Snellerpoort in Woerden. 
 2. Af te wijken van het bestemmingsplan Snellerpoort Woerden om minder parkeerplaatsen te realiseren om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO7901043 voor het realiseren van 120 appartementen op bouwveld B01 Snellerpoort in Woerden. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/119946 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CU-SGP inzake Is er voor het realiseren (of behouden) van natuur wel een bestemmingswijziging nodig?

Advies 

 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen van CU-SGP inzake Is er voor het realiseren (of behouden) van natuur wel een bestemmingswijziging nodig? en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121347 | Afstemming participatieprocessen windenergie provincie Utrecht en gemeente Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afstemming van participatieprocessen voor windenergie door de provincie Utrecht en gemeente Woerden, en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121011 | Septembercirulaire 2023 en BUIG gelden

Advies 

 1. Kennisnemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 gemeentefonds, het definitieve budget BUIG 2023 en het voorlopige budget BUIG 2024-2027; 
 2. De uitkomsten 2023 zijn verwerkt in de najaarsrapportage 2023; 
 3. De uitkomsten 2024-2027 verwerken in de voorjaarsrapportage 2023; 
 4. Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en verzend deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/118364 | Cultuurhistorische polderbeschrijving, Woerden

Advies

 1. Neem kennis van de cultuurhistorische polderbeschrijving opgenomen in het bijgevoegde RAAP-rapport 'Waardering polders in Woerden en Oudewater' 
 2. Stel de in het RAAP-rapport opgenomen cultuurhistorische beschrijving van polders in de gemeente Woerden vast als uitwerking van en aanvulling op de Cultuurhistorische Waardenkaart 
 3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de cultuurhistorische polderbeschrijvingen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/114728 | Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Woerden

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

 1. Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vast te stellen. 
 2. Een structureel bedrag van € 96.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van het IVP. Dit bedrag zal via het uitvoeringsprogramma worden verdeeld over de prioriteiten ondermijning, zorg en veiligheid en Schilderskwartier. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/118170 | Wijziging Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023

Advies 

Stel het bijgevoegde "wijzigingsbesluit Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2023" vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/120431 | Technische wijziging APV Woerden ivm Omgevingswet

Advies 

Stel de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 1. De Algemene plaatselijke verordening Woerden 2023 gewijzigd vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/120161 | Algemene voorzieningen Sociaal domein

Advies 

 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief 'Algemene voorzieningen Sociaal domein'. 
 2. Verzend de raadsinformatiebrief 'Algemene voorzieningen Sociaal domein' naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121264 | Actieplan hardrijders in de wijk

Advies 

Stem in met de inhoud van de Raadsinformatiebrief over het Actieplan hardrijders in de wijk en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/120550 | Najaarsrapportage 2023 Woerden

Advies 

Stel de raad voor, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel: 

 1. De Najaarsrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 
 2. De financiële mutaties uit de Najaarsrapportage 2023, met een totaal effect van € 193.000 positief, vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2023 aan te passen. 
 3. De investeringskredieten, zoals opgenomen in de Najaarsrapportage, in de jaarschijf 2023 bij te stellen met een netto verlaging van € 679.000. 
 4. De budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen, met een totaalbedrag van € 1.390.000. 
 5. De budgetten per taakveld in de begroting 2023 te verlagen met de vermelde bedragen in het overzicht budgetoverhevelingen en deze in 2023 toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen.
 6. De budgetten per taakveld in de begroting 2024 te verhogen met de vermelde bedragen in het overzicht budgetoverhevelingen en deze in 2024 te onttrekken aan de reserve budgetoverhevelingen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/117843 | Categoriale aanwijzing Toezichthouders Afval & Reiniging

Advies 

Besluit overeenkomstig bijgevoegde aanwijzingsbesluit de medewerkers werkzaam bij het team Afval & Reiniging aan te wijzen als toezichthouder. 

Besluit

Akkoord