Collegevergadering 10 januari 2023

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).

 

D/22/085005 | bestuurlijke reactie initiatiefvoorstel referendumverordening

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgaande bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van raadslid J.H. van Rensen (Inwonersbelangen) inzake Referendumverordening Woerden 2023 en verstuur deze aan de gemeenteraad.

Besluit

akkoord.

 

D/22/083433 | Scenarioanalyse herziening grondstoffenbeleidsplan

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over Scenarioanalyse herziening grondstoffenbeleidsplan en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/22/084600 | Vragen van het CDA over openstelling speelterrein Den Oudsten / Hof van Leyland

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 42-vragen van het CDA Woerden en stuur deze naar de gemeenteraad.

Besluit

akkoord.

 

D/22/080507 | Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen 2022

Advies

1. Besluit de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2022 vast te stellen.
2. Stel het aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2022 vast.

Besluit

akkoord.

 

D/22/083644 | Realisatie LED-verlichting sportvelden

Advies

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. de nog resterende traditionele sportveldverlichting in 2023 te vervangen door LED-verlichting;
2. hiervoor een investeringskrediet van € 298.000 beschikbaar te stellen;
3. de extra kapitaallasten met ingang van 2024 te verwerken in de huidige meerjarenbegroting 2023-2026 ten laste van het begrotingssaldo.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/083191 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen artikel 42 Reglement van orde van Woerden & Democratie inzake 'Parkeren aan de zuidzijde van het station in Woerden'.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/082300 | Zienswijze Concept ontwerp kadernota / uitgangspunten op de begroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Advies

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp Kadernota / Uitgangspunten begroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
2. De zienswijze met kenmerk (Z/22/053868 / D/22/ 82980) vast te stellen, waarin wordt aangegeven dat, de gemeenteraad de volgende aandachtspunten heeft bij de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting:
a. werken met reële indexatie van de programmabegroting 2024 en daarmee de deelnemersbijdrage 2024.
b. opstellen van een plan van aanpak om weerstandsvermogen op korte termijn te verbeteren en minimaal naar de verhouding beschikbare weerstandsvermogen en aanwezige risico's 1,0te brengen in 2026.

Besluit

akkoord.

 

D/22/083694 | Herinrichting Molenbuurt fase 3: Korenmolen en Watermolen

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Herinrichting Molenbuurt fase 3 en verzend deze aan de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/21/045375 | bp Hof van Harmelen - vaststellen gewijzigd bestemmingsplan

Advies

Stel de raad, met bijgevoegd raadsvoorstel, om voor te stellen:
1. de ingekomen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren;
2. de 'Nota beantwoording van zienswijzen - Ontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen' vast te stellen;
3. de 'Staat van wijzigingen - Ontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen' vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Hof van Harmelen (met digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.HofvanHarmelen-bVA1) gewijzigd vast te stellen;
5. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan 'Hof van Harmelen vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
6. voor het bestemmingsplan 'Hof van Harmelen' de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren en
7. het beeldkwaliteitsplan 'Hof van Harmelen' ongewijzigd vast te stellen.
 

Besluit

akkoord

 

D/22/076065 | Parapluplan Woerden (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)’ dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)' met planidentificatie NL.IMRO.0632.bpstalwindpdv-bOW1, bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen;
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 1 (bouwlagen stallen, PDV, kleine windmolens)’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Besluit

akkoord.

 

D/22/084851 | Verlenging VTH-beleid 2019-2023

Advies

1. De looptijd van het VTH-beleid gemeente Woerden 2019-2022 te verlengen tot 1 juli 2023.

Besluit

akkoord.

 

D/22/084269 | Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Advies

De raad, conform bijgaand raadsvoorstel D/22/084273, de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woerden 2023 vast te laten stellen.

Besluit

akkoord.

 

D/22/084193 | Zienswijze op concept Kaderbrief GGDrU 2024

Advies

1.Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/22/084892) voor om:
a. kennis te nemen van de concept Kaderbrief 2024 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) en
b. een zienswijze in te dienen over het opstellen van de Kaderbrief 2024 van de GGDrU.

Besluit

akkoord.

 

D/22/080387 | Raadsinformatiebrief stand van zaken principeverzoek Van Ooijen Parallelweg-West 1

Advies

Stem in met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken principeverzoek Van Ooijen voor een bedrijfshal aan Parallelweg-West 1 te Woerden en zend deze door voor informatie naar de gemeenteraad.

Besluit

akkoord.