Collegevergadering 09 januari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.  

 

D/23/127497 | Gevolgen van netcongestie voor gemeente Woerden

Advies 

Stem in met de raadsinformatiebrief over 'de gevolgen van netcongestie voor de gemeente Woerden' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/127022 | Beleidsregels (pré)mantelzorgwoning en raadsinformatiebrief

Advies 

• Stel de ‘Beleidsregels (pré) mantelzorgwoningen’ met kenmerk D/23/130480 vast 
• Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met kenmerk D/23/127023 over 'Mantelzorgondersteuning 2022 / 2023' en stuur deze naar de raad 

Besluit

Akkoord

 

D/24/131570 | Vaststellen PvA t.b.v. evaluatie DVO

Advies 

Stem in met de inhoud van het plan van aanpak t.b.v. de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst van Woerden en Oudewater. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129335 | Overdracht archief gemeente Woerden 1989-2000 en opleggen beperkingen op de openbaarheid binnen dit archief

Advies 

1. Kennis nemen van de inventaris van het archief van de gemeente Woerden (1984) 1989-2000 (2010) (D23/129331). 
2. Kennis nemen van het voorstel tot beperkingen op de openbaarheid archief gemeente Woerden 1989-2000 (D/23/129333). 
3. Besluit tot overdracht van dit archief aan de streekarchivaris, beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Woerden (D/23/129357). 
4. Besluit tot beperking op de openbaarheid van archiefbescheiden binnen genoemde inventaris zoals aangegeven in de "Lijst met beperkingen" (D/23/129359). 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129401 | Voortgang herinrichting Molenbuurt fase 3

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de werkzaamheden in de Molenbuurt en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/129266 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Woningbouw Raadhuislaan project ‘t Raadhuys

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen Inwonersbelangen en LijstvanderDoes over 'Woningbouw Raadhuislaan project 't Raadhuys' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123400 | Gewijzigde raadsinformatiebrief convenant Duurzame Woningbouw

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Implementatietraject Convenant Duurzame Woningbouw en stuur deze naar de raad 
2. Besluit het onderdeel van het collegebesluit van 10 oktober jl. over de raadsinformatiebrief met nummer D/23/117762 in te trekken en deze raadsinformatiebrief niet naar de raad te sturen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128893 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Landbouwweg aan Haanwijk

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over beantwoording artikel 42-vragen over landbouwweg aan Haanwijk en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/128299 | Benoeming / aanwijzing en intrekking loco gemeentesecretarissen Woerden

Advies 

De plaatsvervanging van de gemeentesecretaris te regelen door het vaststellen van het bijgevoegd besluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124161 | Prestatieafspraken 2024 - Gemeente Woerden - Habion

Advies

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Prestatieafspraken 2024 Gemeente Woerden - Habion.
Voorstel aan burgemeester:
1. Verleen wethouder Noorthoek volmacht om de bijgevoegde Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Woerden - Habion namens de Gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/130444 | WoerdenSport 2.0 - Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 'Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden'.
2. Het college opdracht te geven tot het opstellen van een businesscase voor de inrichting van WoerdenSport 2.0 middels het overnemen van de aandelen van Stichting WoerdenSport in WoerdenSport Zwembaden BV, waardoor de gemeente enig aandeelhouder wordt, inclusief tijdspad en financieel meerjarenperspectief, dat - voorafgaand aan finale besluitvorming - aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Besluit

Akkoord