Collegevergadering 09 april 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen. Gemeentesecretaris Laura de Graaff uit Lopik loopt de ochtend mee. 

 

D/24/140289 | Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Advies 

1. Besluit in te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
2. Besluit, onder voorbehoud van toestemming van de raad, in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden overeenkomstig de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden; 
3. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. in te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
2. het college toestemming te geven om in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden, overeenkomstig te gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140738 | Beperkte renovatie Coba Ritsema gymgebouw (Kalsbeek College)

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. Een krediet te verstrekken van 110% (= afgerond € 215.000,- incl. BTW) van het totale bedrag van de offertes (= € 195.400,-) voor de beperkte renovatie van het Coba Ritsema gymgebouw in de periode mei t/m juli 2024. 
2. In het totaalbedrag van de kredietaanvraag (€ 215.000,-) de component van € 10.200,- te bestemmen voor de toepassing van wettelijke regelingen en provinciale afspraken over duurzaamheid en energiebesparing met een terugverdieneffect na circa 5 jaar.
3. Voor de beperkte renovatie uit te gaan van een gebruiksperiode van minimaal 5 jaar tot maximaal 10 jaar.
4. Het gevraagde krediet ten laste te brengen van het krediet ‘Vernieuwing overige schoolgebouwen’, op dit moment groot € 300.000,-. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141213 | Brief commissaris van de Koning: Vervallen bestuursarrangement

Advies 

Kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde brief van de commissaris van de Koning inzake het vervallen van het bestuursarrangement en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord