Collegevergadering 07 november 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen
Afwezig: Ad de Regt

 

D/23/121348 | Plan van Aanpak uitvoering IHP 2022 en overige onderwijshuisvestingsprojecten

Advies 

1. Stel het bijgevoegde "Plan van Aanpak uitvoering IHP 2022 en overige onderwijshuisvestingsprojecten vast (D/23/121335);
2. Stel de bijgevoegde "Prioritering Onderwijshuisvesting 2023 e.v." vast (D/23/121336); 
3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het "Plan van Aanpak uitvoering IHP 2022 en overige projecten onderwijshuisvesting" (D/23/120290) en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124009 | Zienswijze re-integratieverordening Ferm Werk

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/123157) voor om: 

1. Kennis te nemen van de: 
• Re-integratieverordening Participatiewet GR Ferm Werk 2023 (D/23/123399) 
• Was-wordt tabel Participatieverordening Re-integratieverordening Ferm Werk (D/23123404) 
• Artikelsgewijze toelichting bij voorstel re-integratieverordening Ferm Werk (D/23/123405) 
2. Geen zienswijze uit te brengen en Ferm Werk hiervan middels de brief met kenmerk D/23/123970 op de hoogte te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/123716 | (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-U

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/23/123744) voor om: 

1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU. 
2. Geen zienswijze uit te brengen en de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/123717) op de hoogte te stellen. 
3. De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 van € 2.493.588 is meegenomen in de verwerking van de najaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van € 242.783 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/122277 | Vaststelling Parapluplan Archeologie Woerden

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor: 

1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren. 
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 2 (archeologie)'.
3. De staat van wijzigingen Bestemmingsplan 'Parapluplan Woerden 2 (archeologie)' vast te stellen. 
4. Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 2 (archeologie) (met planidentificatie NL.IMRO.0632.bparcheologiebVA1) gewijzigd vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/122264 | Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 inclusief reactie Utrechtse Groene Hart gemeenten en AGW-samenwerking

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde reactie op het 'Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0, Groene Hart 2050' vanuit de Utrechtse Groene Hart-gemeenten. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde reactie op het 'Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0, Groene Hart 2050' vanuit de AGW-samenwerking. 
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 'Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0, Groene Hart 2050' en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord